Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1033 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

І. Приходи – държавни дейности

§3113 „Получени от общини целеви субсидии от ЦБ                                        + 842 600лв.

за капиталови разходи“

§3619 „Други неданъчни приходи“                                                                           +1 020лв.

Всичко приходи държавна дейност:                                                                + 843 620лв.

II. Приходи – местни дейности

§3619 „Други неданъчни приходи“                                                                           +2 596лв.

Всичко приходи местна дейност:                                                                          + 2 596лв.

Всичко приходи по бюджета:                                                                            + 846 216лв.

III. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“  

Обект: „Изграждане на газова инсталация за РПУ участък Мартен“                           +210

/било 11 000 лв.; става 11 210 лв./        

§5204 „Придобиване на транспортни средства“.                                                        +20 000

Обект: „ Автомобили 2бр. за районните полицейски инспектори“+20000

§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи                                -20 210

Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“

§1015 „ Материали“                                                                                                    – 4 008лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +4 008лв.

Обект: „Изграждане на система за термонаблюдение на критични

пожароопасни места при Телевизионната кула, гр. Русе“

/било 20 592 лв.; става 24 600 лв./+4008лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.       

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

ДГ „Синчец“- гр. Русе, кв. Средна кула“..

§5100 „Основен ремонт да дълготрайни материални активи“                             +37 751лв.

Обект: „Реконструкция площадкова канализация на ДГ „Синчец“

– гр. Русе, кв. Средна кула“.

§0551 „ Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“                                        -6 800лв.

§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи                          – 30 951лв.

 и подпараграфи“  – Община Русе -30951лв./Резерв ф. Образование/

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.  

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§1015 „Материали“  СУПНЕ „Фридрих Шилер“ гр. Русе                                     +1 020 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   +1 020лв.                                              

Всичко за функция:                                                                                                 +1 020лв. 

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”

Дейност 431 „ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                           -4 500лв.

§1030„Текущ ремонт“                                                                                               +31 741лв.

§5100 „Основен ремонт да дълготрайни материални активи“                              -31 741лв.

Обект:Внедряване на мерки за енергийна ефективност

в Детска ясла №4, град Русе“/било 245 087 лв.; става 301 087 лв./+56000лв.

Обект:„Внедряване на мерки за енергийна ефективност

в Детска ясла №9, град Русе“/било 409 525 лв.; става 527 727 лв./+118202лв.

Обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност

в Детска ясла №5, град Русе“/било 205 943 лв.; става 0 лв./-205 943лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +4 500лв.

Обект: „Електрически конвектомат – 3 бр.“+2 912лв.

/било 20 700 лв.; става 23 612 лв./

Обект: „Парен казан – електрически“ +1 244 лв.

/било 8 580 лв.; става 9 824 лв./

Обект „Картофобелачка“ +344 лв.

/било 3 060 лв.; става 3 404 лв./

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

ОССД

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект: „Кондензен котел за парна инсталация за ЦНСТДМУ“                                +900лв.

/било 3600 лв.; става 4500 лв./

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                              – 900лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв. 

Дейност 540 „Домове за стари хора“

§5204 „Придобиване на транспортни средства“                                                    +38 000лв.

 Обект: „Специализиран пътнически автомобил за превоз на инвалиди – нов“    

/било 80 000 лв.; става 107 000 лв./  +27000лв.

Обект: „Лекотоварен автомобил нов тип фургон за общинска пералня“

/било 30 600 лв.; става 41 600 лв./  +11000лв.

§1015„Материали“                                                                                                    – 38 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв. 

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“

 §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“               +121 000лв.

Обект: „Изграждане на надземна отоплителна инсталация I-ви кръг

от котелно до I-ви и III-ти блок и тръби за II-ри блок до кранов подземен възел“ 

 §1013 „Постелен инвентар и облекло“                                                                  – 20 000лв.

 §1015 „ Материали“                                                                                                 – 60 000лв.

 §1020 „Разходи за външни услуги“                                                                        – 11 000лв.

 §1030 „Текущ ремонт“                                                                                            – 30 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв. 

Дейност 562 „Асистенти за лична помощ“

 §5204 „Придобиване на транспортни средства“                                                     +4 000лв.

Обект: „Лек автомобил 6+1 места – нов за механизъм лична помощ“

/било 35 000 лв.; става 39 000 лв./

§1015 „ Материали“                                                                                                    – 4 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв. 

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Култура спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                   + 6 250лв.

ОБКИ Художествена галерия – Русе

Обект: „Климатична система тип 12000 BTU  за ОБКИ Худ. галерия-Русе“ +1900лв.

Обект: „Инверторен климатик стенен тип за ОБКИ Худ. галерия-Русе“ +1200лв.

РИМ-Русе

Обект: „Климатик инверторен за РИМ-Русе“ +1 650лв.

Обект „Климатик за РИМ-Русе“ +1500лв.

§1015„Материали“                                                                                                      – 6 250лв.

ОБКИ Художествена галерия – Русе -3100лв.

РИМ-Русе -3150лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв. 

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                      +1 020лв.

IV. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

5100 „ Основен ремонт на дълготрайни материални активи“                             +20 844лв.

Обект: „ Ремонт на отоплителна инсталация на ет.1 и ет.2

на сградата на ул. „Котовск“ №2

Всичко за дейност:                                                                                                  +20 844лв.

Всичко за функция:                                                                                                +20 844лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +80 400лв.

Обект: „Телефонна централа за интернет телефония“

§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи                          – 80 400лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв. 

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Дейност 524 „Домашен социален патронаж“

§5204 „Придобиване на транспортни средства“                                                   + 16 800лв.

Обект: „Лекотоварни автомобили – нови, 1+1 места,

тип фургон за Домашен соц. патронаж – 2 бр.“

/било 61 200 лв.; става 78 000 лв./

Всичко за дейност:                                                                                                 + 16 800лв. 

Всичко за функция:                                                                                                +16 800лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                                                   20 044лв.

Обект: „Осветление по главен път I-2 Русе – Разград  /при Джъмбо/“

/било 137 880 лв.; става 117 836 лв./

Всичко за дейност:                                                                                                  – 20 044лв. 

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

ОП „Комунални дейности“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                   + 9 000лв.

Обект: „Ремарке за машина за пътна маркировка за ОП Комунални дейности“ +3 500лв.

Обект: „Машина /циркуляр/ за мокро рязане на строителни                                 +5 500лв.

материали, мин. Ф600 мм. с работна маса за ОП Комунални дейности“

§1015 „ Материали“                                                                                                    – 9 000лв.

Кметство Басарбово 

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                             + 26 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                 + 26 000лв. 

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,

благоустройството и регионалното развитие”

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                   + 3 971лв.           

Обект: „Термокамера-1бр.“   + 2 841лв.                                                                   

Обект: „Дрон-1бр.“ + 1 130лв.

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                          – 35 971лв.

§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“    – 26 000лв.

Община Русе  -26 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  – 58 000лв.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“

§5204 „Придобиване на транспортни средства“                                                    +32 000лв.

 обект: „Електромобили 2 бр. ( за скоби) за нуждите на

ОП „Комунални дейности“, гр. Русе“/било 100 000 лв.; става 132 000 лв./

Всичко за дейност:                                                                                                  +32 000лв. 

Всичко за функция:                                                                                                 -20 044лв.                                                                                                 

ФУНКЦИЯ „Култура спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност  714 “Спортни бази и спорт за всички”

§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“   + 15 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                 + 15 000лв. 

Всичко за функция:                                                                                               + 15 000лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                        – 66 254лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  – 66 254лв.  

Всичко за функция:                                                                                                – 66 254лв. Всичко разходи местни дейности:                                                                        -33 654лв.

V Разходи ДД  дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§0101“Заплати и възнаграждения на персонала нает по                                       +10 560лв.

трудови правоотношения“

Кметство с. Семерджиево – 1 300 лв.

Кметство с. Тетово –690 лв.

Кметство с. Бъзън – 1 420 лв.

Кметство с. Червена вода – 640 лв.

Кметство с. Ново село – 1 280 лв.

Кметство с. Сандрово – 1 300 лв.

Кметство с. Хотанца – 1 300 лв.

Кметство с. Просена – 1 300 лв.

Кметство с. Ястребово – 1 330 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  +10 560лв.  

Всичко за функция:                                                                                                +10 560лв.   

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

ДГ  „Слънце“-Русе

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                               +2 596лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +2 596лв.  

Всичко за функция:                                                                                                  +2 596лв.

ФУНКЦИЯ „Култура спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност  738 “Читалища”

§4500 “Субсидии и други текущи трансфери                                                        + 3 050лв.

 за юридически лица с нестопанска цел                  

Всичко за дейност:                                                                                                  + 3 050лв.  

Всичко за функция:                                                                                                + 3 050лв.

Всичко разходи ДД дофинансирани с общински приходи                             +16 206лв.      

Корекции в Инвестиционната програма за 2022 г. с целеви  средства:

  Наименование на обектаФинансиране с целеви средства /било/Финансиране с целеви средства /става/Финансиране със собствени средства /било/Финансиране със собствени средства /става/Корекция „+“/“-„
§5202 „Придобиване на сгради“ Дейност 311 „Детски градини“, Обект: „Изграждане на нова детска градина в кв.103,Централна градска част, гр. Русе 63427.2.436, УПИ-436- за детска градина, кв.103, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков“3“    0    429 600    160 360    164 826    +434 066        
§5100 „Основен ремонт да дълготрайни материални активи“   Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер Обект: „Изготвяне на проучване и инвестиционен проект съгласно Наредба №4 от 21.12.2016г. за консервация и реставрация на паметника на Свободата, град Русе – проектиране“                6 000                0                                                    -6 000
§5206„Изграждане на инфраструктурни обекти“, Дейност 604 „Осветление на улици и площади” Обект: „Електрическо осветление на път RSE1138 в землището на с. Сандрово, община Русе, област Русе“   Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ Обект: „Канализационно отклонение  и площадкова канализация към гробищен парк „Чародейка“ –  Русе“   Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” Обект: „Тротоари  за споделено движение със съоръжения за колоездене по бул. „Васил Левски“ в участъка от бул.  „Христо Ботев“ до бул. „Гоце Делчев“  и по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от  бул. „Васил Левски“ до бул. „България II ри етап-бул. „Васил Левски“ – от ул. „Даме Груев“ до бул. „Гоце Делчев, IV-ти етап – бул. „Гоце Делчев“ – от ул. „Христо Ясенов“ до бул. „България“, град Русе“ Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ Обект: „Благоустрояване на бл. Енергетик I и бл. Енергетик 2, в т. ч. изграждане на паркинг, град Русе“   Обект: „Изработване на ИТП за благоустрояване на бл. „Иван Дечев“, бл. „Елба“ и бл. „Гребенец“ – проектиране, град Русе“   Обект: „Изработване на ИТП за благоустрояване на бл. „Асен1“, бл. „Петър“, бл. „Калоян“, град Русе“   Обект: „Изработване на ИТП за ремонт на локално платна на бул. „Липник“ от ул. „Стоян Заимов“ до кръгово кръстовище при КАТ-проектиране, град Русе“ Обект: „Безопасни тротоари със съоръжения за колоездене 3-ти етап по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Христо Ясенов“, гр. Русе“ Обект: „Благоустрояване прилежащите пространства около жилищни блокове „Червен“, „Тинтява“, „Астра“, „Р. Лом“, „Пощенец“, „Машпроект“, „Хоризонт“, „Железничар“, „Елена“ в кв. „Дружба 2“, гр. Русе“        0         0          164 800                      369 200       12 390     15 390       7344       333 000       0          78 820         6 000         0                     556 077       12 390     15 390       7344       0       645 103        0         35 000                                       0        0            39 922                                       2 000     2 000       6 656        +78 820         +10 922         -164 800                     +186877       +2 000     +2 000       +6656       -333 000       +645 103

Всичко разходи по бюджета:                                                                              +846 216лв.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)