Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1033

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба N18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе:
§ 1. В чл. 23 се правят следните промени:
Алинея 6 придобива следната редакция:
„1. Забранява се паркирането по уличната мрежа на населените места на Община Русе на автомобили, предназначени и/или използвани за обществен превоз на пътници и товари. Паркирането да става в посочената при издаване на лиценза гаражна площ.
2. Забранява се паркирането на автомобили от категориите М2, М3, О3, О4, N2 и N3 и селскостопанска техника по уличната мрежа на населените места на Община Русе, освен в организираните за тази цел паркинги.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)