Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1035 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.62, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

Да се извърши поправка на очевидни фактически грешки в Решение №1034, прието с Протокол №38/22.05.2014 год. на Общински съвет Русе, както следва:
1. Вместо „поземлен имот с идентификатор 63427.110.6 с площ 49 269 кв.м. в землището на гр. Русе“,
да се чете: „поземлен имот с идентификатор 63427.110.6 с площ 49 268 кв.м. в землището на гр. Русе“.
2. Вместо „поземлен имот с идентификатор 63427.108.3 с площ 25 433 кв.м. в землището на гр. Русе“,
да се чете „поземлен имот с идентификатор 63427.108.3 с площ 25 434 кв.м. в землището на гр. Русе“.
3. Вместо „поземлен имот с идентификатор 63427.110.6 с площ 279 963 кв.м. в землището на гр. Русе“,
да се чете „поземлен имот с идентификатор 63427.122.4 с площ 279 963 кв.м. в землището на гр. Русе“.
4. Вместо „за поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост – 45 броя с обща площ от 2 223 582 кв.м. и цена в размер на 13 916 109 лева, както следва:“,
да се чете „за поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост – 45 броя с обща площ от 2 223 581 кв.м. и цена в размер на 13 916 109 лева, както следва:“.
5. Допълва „поземлен имот №000753 с площ 1937 кв.м в землището на с. Николово“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)