Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1035 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Стратегията за развитие на социалните услуги и Годишния план за действие към стратегията на Община Русе и сключено допълнително споразумение към административен договор BG05M9OP001-2.005-0144-C01, Общинският съвет реши:
Изменя Решение №883, прието с Протокол №35/21/06/2018 г., както следва:
„1. Дава съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца, в гр. Русе, кв. „Дружба“ 2, ул. „Йосиф Цанков“ № 45-47, като делегирана държавна дейност, с капацитет 20 места, считано от 01.07.2019 г.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общински съвет до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, за разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца, в гр. Русе, кв. „Дружба“ 2, ул. „Йосиф Цанков“ № 45-47, като делегирана държавна дейност, с капацитет 20 места, считано от 01.07.2019 г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)