Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1035

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 и във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал.2, т.4, б. “г”, предложение 1 от ЗМСМА Общинският съвет, воден от желанието за разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към глобалното информационно общество чрез улесняване на достъпа им до информация и услуги чрез Интернет, общинският съвет реши:

1. Община Русе да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“.
2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на Община Русе да подпише от името на общината съответните споразумения за сътрудничество (Приложение №1) между Община Русе, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища / библиотеки на територията на общината:
1. Библиотека при НЧ «Надежда 1908» – с. Ново село
2. Библиотека при НЧ «Т. Кърджиев 1873» – с. Червена вода.
4. Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.
5. Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси към Общински съвет – Русе.
6. Препис от настоящото решение да бъде представен на всяка страна по Споразумението за сътрудничество при неговото подписване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)