Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1036 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец ноември 2021 г. до месец април 2022 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

Приложение №1

ОТЧЕТ

за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,

от месец ноември 2021 г. до месец април 2022 г. включително

            Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от  м. ноември 2021 г. до м. април 2022 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

            През този период Общински съвет – Русе е приел общо 220 решения, от които 171 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.

            Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:

 1. Обществен ред и сигурност                                                        1 решение
 2. Управление на  собствеността                                                 87 решения
 3. Международни политики, стопански дейности                       24 решения
 4. Екология и транспорт                                                               7 решения
 5. Инвестиционно проектиране и кадастър                                 35 решения
 6. Хуманитарни дейности                                                                  8 решения
 7. Финансово стопански                                                              7 решения
 8. Фондация „Русе-град на свободния дух“                                 2 решения

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени четири степени на изпълнение:

 1. Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
 2. Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
 3. В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
 4. Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;

От всички 171 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 154 решения – 90,06 %,  в процес на изпълнение 5 решения – 2,92 %, частично изпълнени 12 решения – 7,02%, неизпълнени решения няма.

В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.

Приложение 1.1.

СТЕПЕН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

   Решения по общински дейности  По степен на изпълнение /брой/  ОБЩО
ИзпълнениЧастично изпълнениВ процес на изпълне- ниеНеизпълне ни 
1.Обществен ред и сигурност10001
2.Управление на  собствеността75120087
3.Международни политики, стопански дейности и анализи2400024
4.Екология и транспорт70007
5.Хуманитарни дейности60208
6.Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър3500035
7.Финансово стопански50207
8.Фондация „Русе-град на свободния дух“10102
 ОБЩО ЗА ПЕРИОДА:1541250171