Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1036 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-74 от 22.10.2018 г., от ЕТ „ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ – ВАЙС“ и „ДОЛИС 2008“ ЕООД, Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатори 63427.310.126 и 63427.310.127 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караач“, землището на гр. Русе. С ПУП-ПЗ се определя „Смесена обществено-обслужваща и складова зона“ и се предвижда с ограничителни линии ново, свободно разположено застрояване с височина до 15,00 м., изтеглено на законоустановените отстояния от граници на имота и от главен републикански път I-2 (Русе-Варна), съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата. Устройственият план да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл. 108, ал. 2 от Закон за устройство на територията;
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатори 63427.310.126 и 63427.310.127 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караач“, землището на гр. Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание и след съгласуване с Областно пътно управление – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)