Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1036

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1036
Прието с Протокол № 49/30.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.16 , ал.3, т.8, чл5, ал.1, чл.6, ал.2 и чл.9, ал.1 от ЗУО, Общинският съвет реши:

1. Задължава Кмета на Община Русе да подготви и предостави на Обществения съвет по чистотата за одобрение списък на имотите, общинская държавна и частна собственост, влошаващи общия облик на града, подлежащи на почистване по приоритетност, в рамките на бюджетния кредит за съответната година.
2. Задължава Кмета на община Русе, за сметка на собствениците, да предприеме действия по почистване на замърсените терени общинска, държавна и частна собственост на територията на гр. Русе, включени в списъка по т.1, за които са съставени предписания и те не са изпълнени в съответните срокове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/