Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1036

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл. 11, ал.2 във връзка с ал.1, т.2, т.3, т.4, чл.11, ал.3, т.1, ал.4, ал.5, т.1 и ал.6 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерство на образованието, младежта и науката и чл.18, чл.26, ал.1 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Изменя Решение № 982, прието с Протокол № 49 /16.09.2010 г.на ОбС Русе както следва:
По т. 1 вместо

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево

 

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

ІІ

11

5

295

ІІІ

14

2

118

ІV

12

4

236

V

16

2

118

14

4

236

VІІI

12

6

354

Всичко

79

23

1357

Да се чете:

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

ІІ

12

4

295

ІІІ

12

4

118

ІV

11

5

236

V

15

3

118

14

4

236

VII

15

3

 

VІІI

12

6

354

Всичко

91

29

1357

 

 

 

Вместо

ПУ „Петър Берон”, гр. Русе

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

 

 

 

І + ІV

8

V + VІ

10

VІІ + VІІІ

15

Всичко

15

Да се чете

   ПУ „Петър Берон”, гр. Русе

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

І + ІV

7

V + VІ

10

VІІ + VІІІ

9

Всичко

26

Вместо

НУ“Васил Априлов”, с. Хотанца

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

І

12

4

236

ІІ

14

2

118

ІII + IV

14

2

234

Всичко

40

8

588

Да се чете:

 НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

 

 

 

              Допълва

І

12

4

472

ІІ

14

2

236

ІII + IV

14

2

352

Всичко

40

8

1060

Било:
ОУ “Г.С.Раковски” с.Ново село

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

I+IV

14

2

234

II

10

6

354

III

14

2

118

V

14

4

236

VI

14

4

236

VII

10

8

472

VIII

16

2

118

Всичко

95

28

1768

Става:

ОУ “Г.С.Раковски” с.Ново село

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.

І+IV

14

2

234

ІІ

9

7

354

ІII

14

2

118

V

13

5

236

14

4

236

VII

10

8

472

VІІI

15

3

118

Всичко

89

31

1768

По т. 2
            Вместо:         НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца      –   588 лв.,
Да се чете:    НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца    – 1060 лв.

            КАТО ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ  –  било „8256 лв.” става 8728 лв.
   2. Допълва т.1 от Решение № 982, прието с Протокол  № 49 /16.09.2010 г.на ОбС Русе, както следва:

АГ„Гео Милев”, гр. Русе

Клас

Бр. ученици

Разлика до минималния
Брой по Наредба №7

11

14

4

Всичко

14

4

3. Изменя и допълва т.3 от Решение № 982, прието с Протокол  № 49 /16.09.2010 г.на ОбС Русе, както следва:
Вместо „ 8256” лв., да се чете „8728 лв.”.
Задължава кмета на Община Русе със заповед да осигури сумата 472 лв. от функция “Разходи некласифицирани в други функции” § 2221 – Разходи за лихви във функция “Образование”, дейност 322 Общообразователни училища –                               §10- Издръжка.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
      (доц. В. Пенчев)