Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1037 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), чл. 56, ал. 2 и 11, чл. 56а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 107, т. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

Приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. Член 25а, в цялост се изменя, като същият придобива следната нова редакция:

Чл. 25а. (1). Части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти – публична общинска собственост, могат да се ползват за извършване на търговска и/или друга дейност на открито, включително и при и/или по повод на организирани събития от медиен характер, изложения с търговска, рекламна и/или промоционална цел на стоки и услуги, концерти, панаири, фестивали, чествания на национални, общоградски и други празници, свързани с традициите, чрез съоръжения и елементи – открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, сладолед машини, щендери, стелажи, колички, атракционни съоръжения, батути, детски клатушки, детски колички задвижвани с акумулатори и други подобни, с площ до 6 кв.м. всяко, въз основа на разрешение, издадено от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

(2). Заинтересованите лица подават искане до кмета на общината за разрешаване ползването на конкретното място – публична общинска собственост, за осъществяване на дейностите при условията по предходната алинея, най-малко седем дни преди започване на дейността. Към искането се прилагат:

1. Копия от документи, когато последните са нормативно определена предпоставка за извършване на съответната дейност – удостоверение за регистрация за временен обект от ОДБХ Русе (при търговия с храни); доклад и/или сертификат за контрол на съответствието от акредитиран орган за контрол (при търговска дейност на открито чрез детски клатушки, атракционни съоръжения и батути); сертификат за качество и безопасност, издаден от производител или вносител, и/или други;

2. Документи за заплатени такси, съобразно Наредба № 16, на Общински съвет – Русе – за ползване на терена; за издаване на разрешение по чл. 56а, ал. 1 ЗУТ;

3. Пълномощно от представлявания, когато искането не се подава лично от лицето, искащо издаване на разрешението, или от законния му представител.

(3). След постъпване на искане, с приложени книжа по предходната алинея, Кметът на Общината или оправомощено от него лице се произнася, в седем дневен срок от постъпването им, и предоставяне по служебен път на писмено становище от Главния архитект на Община Русе, придружено със схематично решение, с нанесени тип, размери и отстояния на преместваемия обект / преместваемите обекти, за които е подадено искането по ал. 2. При констатиране на непълноти или други нередовности в подаденото искане и приложенията към него, Кметът на Общината или оправомощеното от него лице уведомява писмено заявителя и му предоставя срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на необходимите документи. Срокът за произнасяне на органа започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите и/или представяне на всички необходими книжа по ал. 2. При неотстраняване на констатираните нередовности, респ. при непредставяне на необходимите документи по ал. 2, в срока, искането се оставя без разглеждане, а преписката се прекратява.

(4). Кметът на Общината или оправомощеното от него лице издава разрешение (когато са изпълнени условията по предходните алинеи и Главният архитект на Общината е дал положително становище по повод на постъпилото искане). В разрешението се посочват дейността за която е разрешено ползването; съоръжението/елемента/преместваемия обект чрез който ще се осъществява дейността; часовият интервал и дните от седмицата, за които се разрешава ползването и срокът, за който се издава разрешението. Схематичното решение на Главния архитект е неразделна част към издаденото разрешение. Разрешението се издава в два екземпляра, като първият се предоставя на лицето, а вторият се съхранява в Община Русе. Разрешената дейност се осъществява при съответно спазване на правилата на Наредба № 5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе.

(5). Издадените разрешения се вписват от определено от Кмета на Общината длъжностно лице от общинската администрация в информационния масив по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе.

(6). Кметът на Общината или оправомощеното от него лице отказва издаването на разрешение, респ. прекратява действието на издадено разрешение, или оставя подаденото искане без разглеждане:

1. в хипотезата на чл. 25а, ал. 3, изр. последно;

2. когато не са спазени изискванията по чл. 15, ал. 1;

3. когато искането е подадено по-малко от седем дни преди започване на дейността.

§ 2. Създава нов чл. 25б, както следва:

Чл. 25б. (1). Временно ползване на имоти или части от тях – общинска собственост, за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, както и към търговски обекти в сгради, се разрешава от Кмета на общината или оправомощено от него лице.

(2). Разполагането и ползването на преместваемите обекти за допълнителна открита търговска площ по предходната алинея се разрешава само на физически или юридически лица, подали уведомление за вписване по чл. 5, ал. 1 от Наредба 5, на Общински съвет – Русе, за съответния адрес.

 (3). Заинтересованите лица подават искане до Кмета на Общината за разрешаване ползването на допълнителни открити търговски площи. Към искането се прилагат:

1.         Копия от документи, когато последните са нормативно определена предпоставка за извършване на съответната дейност – удостоверение за регистрация за временен обект от ОДБХ Русе (при търговия с храни); доклад и/или сертификат за контрол на съответствието от акредитиран орган за контрол (при търговска дейност на открито чрез детски клатушки, атракционни съоръжения и батути); сертификат за качество и безопасност, издаден от производител или вносител, и/или други;

2.         Подробна схема за разполагане на обекта, одобрена от Главния архитект на Общината по реда на тази наредба;

3.         Документ за заплатена такса за ползване на терена – общинска собственост, съгласно Наредба № 16 на Общински съвет Русе;

4.         Разрешение за поставяне, издадено от Главния архитект на Общината по реда на настоящата наредба;

5.         Пълномощно от представлявания, когато искането не се подава лично от лицето, искащо издаване на разрешението, или от законния му представител;

 (4). След постъпване на искане, с приложени книжа по предходната алинея, Кметът на Общината или оправомощено от него лице се произнася, в седем дневен срок от постъпването им. При констатиране на непълноти или други нередовности в подаденото искане и приложенията към него, Кметът на Общината или оправомощеното от него лице уведомява писмено заявителя и му предоставя срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на необходимите документи. Срокът за произнасяне на органа започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите и/или представяне на всички необходими книжа по ал. 3. При неотстраняване на констатираните нередовности, респ. при непредставяне на необходимите документи по ал. 3, в срока, искането се оставя без разглеждане, а преписката се прекратява.

(5). Кметът на Общината или оправомощеното от него лице издава разрешение, когато са изпълнени условията по предходните алинеи. В разрешението се посочват дейността за която е разрешено ползването; преместваемият обект чрез който ще се осъществява дейността; часовият интервал и дните от седмицата, за които се разрешава ползването и срокът, за който се издава разрешението. Разрешението се издава в два екземпляра, като първият се предоставя на лицето, а вторият се съхранява в Община Русе. Разрешената дейност се осъществява при съответно спазване на правилата на Наредба № 5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе.

(6). Издадените разрешения се вписват от определено от Кмета на Общината длъжностно лице от общинската администрация в информационния масив по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе.

(7). Издаденото разрешение от Кмета на Общината или оправомощеното от него лице, по ал. 5, е със срок на валидност съобразно заплатената такса /такси – в случаите на презаверяване на разрешението/ за ползване на терена, но не повече от срока на действие на издаденото разрешение за поставяне от Главния архитект на Общината по ал. 3, т. 4. След изтичане на срока, разрешението, издадено от Кмета на Общината или от оправомощеното от него лице, губи действие.

(8). Временно ползване на имоти или части от тях – частна или държавна собственост, за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, или към търговски обекти в сгради, се допуска доколкото са изпълнени съответно условията по чл. 25б, ал. 2, ал. 3, т. 1, 2 и 4, и при наличие на писмено съгласие от съответния собственик, или държавен орган или ведомство, упражняващ правото на собственост на Българската държава, и се осъществява при съответно спазване на правилата на Наредба № 5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе.

            § 3. Създава се нова ал. 3 към чл. 26 със следния текст:

            Ако общата схема за цялата територия на гр. Русе, респ. общата схема за съответната зона (ако има одобрена такава), бъде актуализирана през времето на действие на сключен договор за отдаване под наем на имот – общинска собственост, в насока отпадане на съответната позиция на конкретното място, издаденото разрешение за поставяне за конкретния преместваем обект губи действието си занапред, съставляващо основание за прекратяване на наемното отношение и за премахване на преместваемия обект от имота. Наемателят е длъжен да премахне преместваемия обект за своя сметка в 30-дневен срок от прекратяване на договора за наем.

            § 4. В чл. 85, ал. 1, след думите „За  извършване на дейност по чл.25а…“ се допълва „…или чл. 25б…“, след което се запазва и продължава съществуващият текст на разпоредбата.

            § 5. Отменя приложения № 4 и № 5 към Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, за реда  и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе.

Преходни и заключителни разпоредби

            § 1. (1). Започналите до влизане в сила на настоящата наредба производства по чл. 25а се довършват по досегашния ред.

            (2). Нормата на чл. 26, ал. 3 се прилага и спрямо заварените към влизането й в сила действащи договори за наем.

            § 2. (1). В Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, в чл. 42, към т. 7 се създава нова подточка 7.3. със следното съдържание:

            7.3. За издаване на разрешение по чл. 56а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 25а, ал. 4 от Наредба № 7, на Общински съвет – Русе – 60,00 лева.

            (2). В чл. 42б, ал. 2 от Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, след съществуващия текст се допълва „и т. 7.3.“.

            § 3. В Наредба № 5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе, в чл. 23, ал. 1, т. 1, след думите „… без издадено разрешение за ползване на място по чл. 25а…“ се допълва „…или чл. 25б…“, след което се запазва и продължава съществуващият текст на разпоредбата.

§ 4. Тази Наредба е приета на основаниечл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 56, ал. 2 и 11, чл. 56а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 107, т. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)