Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1037 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Стратегията за развитие на социалните услуги и Годишния план за действие към стратегията в Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Дневен център“ за младежи с увреждания, в гр. Русе, ул. „Искър“ № 41, делегирана държавна дейност, с капацитет 25 места, считано от 01.09.2014 г.
2. Предоставя за дейността на Дневния център за младежи с увреждания имот публична общинска собственост, намираща се в гр. Русе, ул. „Искър“ № 41, предмет на АОС № 5661/06.02.2009 г., в част от сградата с идентификатор 63427.8.651.2 (източна част), а именно:
1. от сутерена помещение с площ 48,20 м²;
2. от първи етаж помещение с площ 102,75 м² и входно фоайе от 22,79 м²;
3. от втори етаж помещение с обща площ 142,83 м²
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет Русе до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в гр. София, за разкриване на социална услуга „Дневен център” за младежи с увреждания, в гр. Русе, бул. „Искър“ № 41, като делегирана държавна дейност, с капацитет 25 места, считано от 01.09.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)