Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1037

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, т. 8, 9, 10 и 11 от РМС № 937 от 08.12.2009 г. и чл.4 ал.1 и ал.4 от ПМС №67/ 14.04.2010 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава нов годишен размер и месечен лимит на разходите за заплати за 2010 г. на делегираните от държавата дейности във функция, „Образование”, както следва:

ФУНКЦИЯ “ ОБРАЗОВАНИЕ “


Д Е Й Н О С Т Численост бр. било -става Годишен ФРЗ Лева било – става Средно годишен месечен лимит Лева било – става
311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” 713,5 – 719,5 4 826 300 – 4 838 956 402 192 – 403 246
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)