Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1038 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 1, т. 9 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД,                       ЕИК 117111045 със собствени средства в размер на 210 000 лева да извърши преустройство на група №7 в Централен общински пазар с адрес: бул. „Цар Освободител“ №113 А, гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)