Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1038 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да разкрие социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с капацитет 15 места, считано от 01.09.2014 г.
2. Средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерство на финансите
3. Услугата ще се предоставя в имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Тракция“ № 25, предмет на АОС № 6729 от 26.07.2012 г., представляващ:
1. част от сграда с идентификатор 63427.8.693.3 (югозападна част-сутерен) с обща застроена площ 196, 31 м² и прилежащи коридорни и стълбищни пространства (72 м²)
2. част от сграда с идентификатор 63427.8.693.2 (първи етаж) с обща застроена площ 21 м² и с прилежащи коридорни и стълбищни пространства (30 м²)
4. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет – Русе до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в гр. София, за разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Русе, ул. „Тракция“ № 25, като делегирана държавна дейност, с капацитет 15 места, считано от 01.09.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)