Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1038

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

НАМАЛЯВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2010г. със сумата
173 216 лв.
ПРИХОДИ
Трансфери между бюджетни сметки
§ 61 02 Предоставени трансфери между бюджетни
сметки. – 173 216 лв.
ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 г. – 173 216 лв.
РАЗХОДИ
Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация”
Кметство Николово – 3 000 лв.
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия – 1 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги – 1 000 лв.
§ 10 51 Командировки в страната – 1 000 лв.
Кметство Басарбово – 3 550 лв.
§ 10 20 Външни услуги – 2 100 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт – 1 000 лв.
§ 10 51 Командировки в страната – 450 лв.
Всичко за дейност – 6 550 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 604 Осветление на улици и площади
§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 6 550 лв.
Кметство Николово + 3 000 лв.
Кметство Басарбово + 3 550 лв.
Всичко текущият бюджет: 0 лв.
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
Дейност 311 Целодневни детски градини
§ 51 00 Основен ремонт
Обект „Основен ремонт на ЦДГ „Слънце” – 73 246 лв.
Дейност 540 Домове за стари хора
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект „Преустройство и преоборудване на кухня в дом ”Възраждане” – 99 970 лв.
Всичко НАМАЛЕНИЕ на капиталовия бюджет : – 173 216 лв.
ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 г. -173 216 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)