Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1039 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 ЗМСМА , чл.137, ал.1, т. 3, чл. 147, ал. 2, чл. 270, ал. 2 , чл.271, чл. 273, ал.1 от Търговския закон и чл. 10, ал.1, т. 3 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема крайния ликвидационен баланс на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД в ликвидация към 31.05.2014 г. (Приложение №1), пояснителния доклад към баланса (Приложение №2) и годишния отчет на ликвидатора (Приложение №3).
2. Ликвидационният остатък от дружественото имущество (движими вещи) по крайния, заключителен баланс към 31.05.2014 г., с обща балансова стойност 5 761 лв. да се предаде на Община Русе.
3. Остатъкът от парични средства по баланса към 31.05.2014 г в размер на 522.40 лв., след разплащане от страна на дружеството на всички задължения, свързани и необходими за приключване на производството по ликвидация и заличаването му в Търговския регистър (държавни такси и др.), да бъдат внесени по сметка на Община Русе.
4. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД в ликвидация.
5. Отписва вземане в размер на 25 000 лв., представляващо до¬пъл¬ни¬тел¬на па-рич¬на вноска, предоставена с Решение №916/20.03.2014 г. на Общински съвет Русе.
6. Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за заличаване на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД в ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)