Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1039

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Допълва списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 324/30.12.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г., Приложения №№ 17 и 18, както следва:
Функция „Образование”:
В Приложение № 18 към Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г. да се добавят ново назначени учители, както следва:
ЦДГ „Роза” – с.Ново село – считано от 01.09.2010 г.
Мария Христова Петрова – учителка във филиал с.Семерджиево – билети
Дарина Стоянова Димова – учителка във филиал с.Семерджиево – билети
Дарина Иванова Димитрова – учителка в Ново село – билети
ОДЗ „Приказен свят” с.Николово – считано от 01.10.2010 г.
Светла Пенчева Пенкова – младши учител – билети
Гинка Илиева Георгиева – счетоводител – билети в Приложение № 17 към
Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г.
ОДЗ „Райна Княгиня” гр.Мартен – считано от 01.10.2010 г.
Надка Цветанова Ценова – младши учител – билети
Бориславка Рашкова Кавданска – старши учител – билети
ОУ „Отец Паисий” гр.Мартен
Бисерка Борисова Методиева – учителка – билети, считано от 21.09.2010 г.
Стефан Георгиев Стефанов – учител – билети, считано от 21.09.2010 г.
Нели Петрова Станчева – учителка – билети, считано от 01.10.2010 г.
ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий” с.Николово
Денка Иванова Панова – учителка – билети, считано от 15.09.2010 г.
НУ с.Хотанца
Елена Георгиева Георгиева – възпитател – билети, считано от 01.10.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)