Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 104 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и постъпило в Община Русе писмо с вх. №15-216-3/05.02.2016 г. от Областния управител на област Русе, в качеството си на председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, Общински съвет – Русе реши:
Изменя и допълва Решение №103, прието с Протокол №5/01.02.2016 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
1. По точка I вместо „насрочено на 24.02.2016 г. от 11,00 часа“, да се чете „насрочено на 25.02.2016 г. от 11,00 часа“.
2. По точка II, след „6. Други.“, се добавя „ 7. Приемане на годишния финансов отчет на Асоциация по ВиК – Русе за 2015 г.“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)