Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 104

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 104
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

        На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 27, ал.1, т.8 и чл.33, ал.2 и 3 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, Протокол № 86/21.11.07 г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № 0804/5652/01.10.2007 г. от “Адис Калинов” ООД,  Общински съвет реши:

    1.Дава съгласие за одобряване на ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план  регулация) и ИПР (изменение план регулация) на УПИ ХХ-5349, ХХІІ-2154, ХХІІІ-2157, ПИ 2177, кв.196, централна градска част в гр. Русе. Следва да бъде извършена процедура от УПИ ХХ-5349 да се придаде към ПИ 2157 незастроен терен с площ 13,5 кв.м, а се отнемат от него 9,4 кв. метра. Разликата между площта на придаваемата се част от УПИ ХХ-5349, общинска собственост към ПИ 2157, собственост на физически лица е в размер на 4,1 кв. метра. С одобряването на план за регулация и изменение план за регулация се обособяват УПИ ХХІІІІ-2157 и УПИ ХХІV-2177.
    2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор с „Адис Калинов” ООД, срещу заплащане от дружеството на пазарна цена в размер на 2 100 (две хиляди и сто) лева и дължимите данъци и такси, съгласно решението на Общинския съвет.