Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1040 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия, чл. 38, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласиеуправителят на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, ЕИК 117526194 д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова да упражнява лекарската си професия в лечебното заведение, което управлява, сумарно за не повече от 40 часа месечно, както и при спешни случаи. Дейностите могат да се извършват в случай, че не възпрепятстват изпълнението на основните му задължения като управител.
  2. Дава съгласие управителят на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, ЕИК 117526194 д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова да упражнява лекарската си професия в лечебното заведение, което управлява, без ограничение във времето при  обявена извънредна епидемична обстановка по реда на чл. 63 от Закона за здравето.
  3. Дава съгласие управителят на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, ЕИК 117526194 д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова, за положения лекарски труд да получава възнаграждение в размер на 50% от получените приходи от РЗОК за комплексно диспансерно наблюдение на пациенти на управителя.
  4. Дава съгласие управителят на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, ЕИК 117526194 д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова, за положения лекарски труд да получава възнаграждение в размер на 25% от приходите от лекуваните от него пациенти, включени в процедури за лечение с апарат за транскраниална магнитна стимулация.
  5. Възлага на управителя на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, ЕИК 117526194 да сключи трудов договор между дружеството-работодател и д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова с условията по т. 1 – т. 4, при спазване на релевантното трудово законодателство.
  6. Задължава Кмета на Община Русе да сключи анекс към договор от 14.07.2022 г. за възлагане на управлението на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, ЕИК 117526194, за отпадане на т. 6.2 към чл. 6 от него.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)