Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1040 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.51б, ал.1 от ЗОС, чл. 137, ал. 1, т.1 и т.4, чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 148, ал. 1, т.2 от ТЗ; чл. 38 от Закона за лечебните заведения; чл. 10, ал.1, т.1 и т.4 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, и в изпълнение на чл. 7.1а от Общите условия към Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център Русе“, Общинският съвет реши:

I. Увеличава капитала с непарична вноска на стойност 5 806 564 лева на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, ЕИК:117527022, с адрес на управление- гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, с придобитите активи по оперативна програма „Регионално развитие „2007-20013г., Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-11/2011 –„Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, по проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център Русе“, чрез записване на 5 806 564 дяла, по 1/един/ лев всеки един от тях, по балансова стойност, както следва:
1. Медицински мултимодален напълно дигитален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с планираща, верификационна и пациентна информационна система – 1 бр., модел Електа Синерджи Платформа® сериен номер 153148 на стойност 4 075 200 лв. съгласно Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/008-D-01 и фактури с №№ 3540/18.02.2014 г. и 2145/24.06.2013г.
2. Многосрезов компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението – 1 бр. на стойност 1 017 720 лв. съгласно Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/008-D-03, и фактури с №№ 4067/12.05.2014г. и 3503/12.02.2014 г., включващ:
– Многосрезов компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението, модел SOMATOM Definition AS Open 20-срезова конфигурация – 1 бр. каталожен номер 67185
– Гентри – 1 бр. каталожен номер 4287
– Пациентна масa – 1 бр. каталожен номер 1741
– Плоска приставка към масата от фиброкарбон – за планиране на лъчелечение. – 1 бр., каталожен номер 10414762
– Рентгенова тръба – 1 бр.- вградена в гентрито
– Високоволтов рентгенов генератор. – 1 бр. вграден в гентрито
– Шкаф електроника PDS (захранващ блок). – 1 бр. каталожен номер 2300
– Операторска конзола – 1 бр. каталожен номер 7188
– Монитор – цветен, LCD, резолюция 1280х1024, диагонал 19ʺ – 2 бр. , каталожни номера E171309165, E171309168
– Компютър реконструкции IRSmx3c. – 1 бр. каталожен номер LBE27C3672
– Компютър системен – ICS Tower 10E. – 1 бр. каталожен номер 2470
– Външен USB твърд диск – 1Tb. – 1 бр. каталожен номер COHX4N6K
– Мултимодална работна станция – 1 бр. каталожен номер 47685
– Компютър FTS Celsius M470-2 3,2 GHz. – 1 бр. каталожен номер 2506
– Монитор- цветен, LCD, резолюция 1280х1024, диагонал 19ʺ – 2 бр. каталожни номера E171307632, E171307614
– Лазерен принтер А4 – CANON F163600. – 1 бр. каталожен номер MNAA002371
– Допълнителни приспособления към многосрезовия компютърен томограф:
– Подвижни моторизирани кръстни лазери с компютърно управление и интерфейс към планиращата система за 3D позициониране на пациента DORADO 3 LAP лазерна система – странични. – 2 бр. каталожни номера 0007141, 0007140
– Подвижен сагитален кръстен лазер DORADO 3 LAP лазерна система – таванен – 1 бр. каталожен номер 007212
– Управление на лазери. – 1 бр. каталожен номер 1909114204701
– Лъчезащитно оловно стъкло 100х120см. – 1 бр. сертификат 1734985
– Захранващо устройство UPS за подсигуряване на непрекъсната работа на CPU. – 1 бр.вградено в шкаф електроника
– Електро разпределително табло. – 1 бр.
– Фантом за проверка на виртуалната симулация. – 1 бр. каталожен номер 503496
– Фантоми за ежедневна проверка и комплексен фантом за КК на СТ. – 1 бр. каталожен номер 8872355

3. Дозиметрична апаратура – 1 бр. на стойност 430 666,20 лв.съгласно Договор №BG161PO001/1.1-11/2011/008-D-05 и фактура № 585/29.05.2014г.,включваща:
– UNIDOSwebline: Еталонен дозиметър – 1 бр. сериен номер 000339
– UNIDOSwebline: Еталонен дозиметър – 1 бр. сериен номер 000343
– PinPoint chamber 0.03 cm3: напълно защитена терапевтична йонизационна камера с акрилна стена. – 1бр. сериен номер 00531
– Farmer type chamber 0.6 cm3: Акрилна/алуминиева напълно защитена терапевтична йонизационна камера с акрилна стена и алуминиев електрод. – 2бр. сериен номер 007573 и 007574
– Semiflex 0.125 cm3 : Напълно защитена терапевтична йонизационна камера с акрилна стена и алуминиев електрод. – 2 бр. сериен номер 005901 и 005902
– Roos electron chamber 0.35 cm3: Напълно защитена с 4 mm широк, защитен пръстен, плоскопаралелна, акрилна терапевтична камера с 1 mm входящ прозорец. – 1 бр. сериен номер 002445
– Advanced Markus electron chamber 0.02 cm3: Широк, защитен пръстен, плоскопаралелна, поли-етиленова терапевтична камера с акрилен електрод, покрит с графит. – 1 бр. сериен номер 001512
– Dosimetry Diode P: предоблъчен p-Si диоден детектор за измервания на високоенергетични лъчения във воден фантом. – 1 бр. сериен номер 000469
– Dosimetry Diode E: предоблъчен p-Si диоден детектор за измервания на високоенергетични лъчения във воден фантом. – 1 бр. сериен номер 000931
– Опция за Отношение Тъкан-Фантом за MP3-M / MP3-S производство на PTW Freiburg; – 1 бр.
– Check device 90-Sr for thimble chambers: проверовъчно устройство със 90-Sr за камери; – 1 бр. сериен номер 000593
– Check device 90-Sr, point source: проверовъчно устройство със 90-Sr за проверка на плоскопаралелни физични камери. – 1 бр. сериен номер 000434
– W20w :Удължителен кабел 20 m детектор до дозиметър , система на свързване TNC. – 2 бр.
– W20w :Удължителен кабел 10 m детектор до дозиметър , система на свързване TNC. – 2 бр.
– кабел RS232 , 30 m, 25/9 pin, ж/ж; свързва DIAMENTOR M2 или TANDEM към компютър – 1 бр.
– C-box комплект конекторни кутии за твърдо окабеляване на TBA/MULTIDOS. – 1 бр. сериен номер 001221, 001222
– OPUS20 THIP: Цифрова метео станция за определяне на температура, относителна влажност и атмосферно налягане. – 1 бр. сериен номер 183.1113.0802.020
– TFA Kat. Nr. K1.100275 прецизен хигрометър за измерване на относителна влажност на околната среда с точност на скалното деление 1 % RH – 1 бр.
– Стойка за измерване на HVL и комплекти Al и Cu филтри с висока чистота. – 1 бр.
– RW3 водноеквивалентен фантом с размер на плочите 30 x 30 cм. – 1 бр.
– Акрилен слоест фантом за голяма камера за меко рентгеново лъчение. – 1 бр.
– MONICHECK monitor test device: RW3 фантом за проверка на дебита на линейни ускорители. -1 бр.
– LINACHECK уред за контрол на дебита на ЛУ. Измерва доза, мощност на дозата и време на облъчване. – 1 бр. сериен номер 000816
– Приспособление за закрепване SC. – 1 бр.
– OCTAVIUS II : система за верификация при IMRT, IMAT и томотерапия. – 1 бр. сериен номер 000718, 001014, 000304
– BQ-CHECK test object, устройство за ежедневна проверка на качеството на лъчевия сноп – 1 бр. сериен номер 000326
– MultiCheck софтуер за контрол на ЛУ с помощта на двумерни матрици. – 1 бр.
– Опция MLCSoft за MEPHYSTO mc2; – 1 бр.
– Опция Planning Module за MEPHYSTO mc2; –1 бр
– Radiagem™ 2000 Портативен дозиметричен прибор; –1 бр. сериен номер 004463
– Настолен компютър – 2 бр. сериен номер DTVHVEX01140501DE51800, DTVHVEX01140501DE61800
– Комплект LA48 – едномерна линейна матрица от 47 йонизационни камери. – 1 бр. сериен номер 001338
– Приспособление за закрепване на LA48 1D-въздушен скенер към гентрито на ЛУ. – 1 бр.
– MULTIDOS Многоканален (до 48 канала) дозиметър за абсолютна дозиметрия. – 1 бр. сериен номер 001570, 000884
– Опция LA48 за MEPHYSTO mc2. – 1 бр.
– Iso-Align многофункционално устройство. – 1 бр.

4. Устройства за имобилизация на пациента – 1 бр. на стойност 55 320 лв. съгласно Договор № BG 161PO001/1.1-11/2011/008-D-02, и фактури с №№ 3218/20.12.2013г. и 2148/24.06.2013г. ,включващи:
– Базова плоча от фиброкарбон за фиксиране на глава, шия и рамене ниска плътност / CFL-1MRT. – 2 бр.,каталожен номер 32110.
– Триточкова термопластична маска за глава с отвор на носа Efficast 2 mm, макси префорация – 20 бр., каталожен номер 35763/2MA.
– Триточкова хибридна (усилена) термопластична маска за глава Efficast 2 M1 Orfilight 16MI, без отвор – 20 бр. каталожен номер 33740/2MI/NH.
– Петточкова хибридна (усилена) термопластична маска за глава шия и рамене Efficast 2 M1 Orfilight 16MI, без отвор – 20 бр. каталожен номер 33730/NH.
-Петточкова термопластична маска за глава, шия и рамене, с отвор за нос Efficast 2, макси перформация – 20 бр. , каталожен номер 33700/2MA.
– Комплект 6 подложки за глава от полиетиленова пяна с ниска плътност с ниска плътност за различна форма – 2 бр. каталожен номер 32704.
– Подложка за глава при позиция „легнал по корем“, поддържащи брадичка и чело – 2 бр., каталожен номер 32393.
– Базова основа от фиброкарбон за фиксиране на глава с регулируем ъгъл, подходящи за основата от фиброкарбона за фиксиране на глава, шия и рамене, за подложките за глава при позиция „легнал по корем“ и за подложките за глава от полиетиленова пяна с ниска плътност с различна форма – 2 бр., каталожен номер 32064.
– Комбинирана подложка за имобилизация на колене, стави и глезени в комплект съответно с приставки за фиксиране на глезени и колене / AIO Indexable Knee Frame-short – 2 бр., каталожен номер 29053.
– Комплект 10 повдигащи блокове – 2 бр., каталожен номер 32006V2.

5. Рентгенов апарат за повърхностна терапия, тип Т – 105 – 1 бр., сериен номер 1132005 на стойност 227 658 лв., съгласно Договор №BG161PO001/1.1-11/2011/008-D-04 и Фактури с №1864/25.02.2014г. и 1899/07.05.2014г.

II. Вписаният капитал на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД се увеличава с 5 806 564 лева и става от 823 686 лева на 6 630 250 лева /шест милиона шестстотин и тридесет хиляди и двеста лева/, разпределен в 6 630 250 / дяла по 1 /един/ лева всеки един от тях.
III. Изменя Устава на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД в Член 6 „КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО“, Както следва:
чл. 6 придобива следната редакция:
Капиталът на дружеството е в размер 6 630 250 лева /шест милиона шестстотин и тридесет хиляди и двеста и петдесет лева/, разпределен в 6 630 250 / дяла по 1 /един/ лев всеки един от тях, съставен от 823 686 лева (осемстотин двеста и три хиляди шестстотин осемдесет и шест лева) – представляващи балансовата стойност на активите, включени в баланса въз основа на който е преобразувано и 5 806 564 (пет милиона осемстотин и шест хиляди петстотин шестдесет и четири) лева – представляващи непарична вноска внесена от Община Русе БУЛСТАТ 000530632, с активи придобити съгласно изпълнение на дейностите по проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център Русе“ Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-11/2011 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, както следва:
1. Медицински мултимодален напълно дигитален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с планираща, верификационна и пациентна информационна система – 1 бр., модел Електа Синерджи Платформа®, сериен номер 153148, на стойност 4 075 200 лв. съгласно Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/008-D-01 и фактури с №№ 3540/18.02.2014 г. и 2145/24.06.2013г.
2. Многосрезов компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението – 1 бр. на стойност 1 017 720 лв. съгласно Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/008-D-03, и фактури с №№ 4067/12.05.2014г. и 3503/12.02.2014 г., включващ:
– Многосрезов компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението, модел SOMATOM Definition AS Open 20-срезова конфигурация – 1 бр. каталожен номер 67185
– Гентри – 1 бр. каталожен номер 4287
– Пациентна масa – 1 бр. каталожен номер 1741
– Плоска приставка към масата от фиброкарбон – за планиране на лъчелечение. – 1 бр., каталожен номер 10414762
– Рентгенова тръба – 1 бр.- вградена в гентрито
– Високоволтов рентгенов генератор. – 1 бр. вграден в гентрито
– Шкаф електроника PDS (захранващ блок). – 1 бр. каталожен номер 2300
– Операторска конзола – 1 бр. каталожен номер 7188
– Монитор – цветен, LCD, резолюция 1280х1024, диагонал 19ʺ – 2 бр. , каталожни номера E171309165, E171309168
– Компютър реконструкции IRSmx3c. – 1 бр. каталожен номер LBE27C3672
– Компютър системен – ICS Tower 10E. – 1 бр. каталожен номер 2470
– Външен USB твърд диск – 1Tb. – 1 бр. каталожен номер COHX4N6K
– Мултимодална работна станция – 1 бр. каталожен номер 47685
– Компютър FTS Celsius M470-2 3,2 GHz. – 1 бр. каталожен номер 2506
– Монитор- цветен, LCD, резолюция 1280х1024, диагонал 19ʺ – 2 бр. каталожни номера E171307632, E171307614
– Лазерен принтер А4 – CANON F163600. – 1 бр. каталожен номер MNAA002371
– Допълнителни приспособления към многосрезовия компютърен томограф:
– Подвижни моторизирани кръстни лазери с компютърно управление и интерфейс към планиращата система за 3D позициониране на пациента DORADO 3 LAP лазерна система – странични. – 2 бр. каталожни номера 0007141, 0007140
– Подвижен сагитален кръстен лазер DORADO 3 LAP лазерна система – таванен – 1 бр. каталожен номер 007212
– Управление на лазери. – 1 бр. каталожен номер 1909114204701
– Лъчезащитно оловно стъкло 100х120см. – 1 бр. сертификат 1734985
– Захранващо устройство UPS за подсигуряване на непрекъсната работа на CPU. – 1 бр.вградено в шкаф електроника
– Електро разпределително табло. – 1 бр.
– Фантом за проверка на виртуалната симулация. – 1 бр. каталожен номер 503496
– Фантоми за ежедневна проверка и комплексен фантом за КК на СТ. – 1 бр. каталожен номер 8872355

3. Дозиметрична апаратура – 1 бр. на стойност 430 666,20 лв. съгласно Договор №BG161PO001/1.1-11/2011/008-D-05 и фактура № 585/29.05.2014г.,включваща:
– UNIDOSwebline: Еталонен дозиметър – 1 бр. сериен номер 000339
– UNIDOSwebline: Еталонен дозиметър – 1 бр. сериен номер 000343
– PinPoint chamber 0.03 cm3: напълно защитена терапевтична йонизационна камера с акрилна стена. – 1бр. сериен номер 00531
– Farmer type chamber 0.6 cm3: Акрилна/алуминиева напълно защитена терапевтична йонизационна камера с акрилна стена и алуминиев електрод. – 2бр. серийни номера 007573 и 007574
– Semiflex 0.125 cm3 : Напълно защитена терапевтична йонизационна камера с акрилна стена и алуминиев електрод. – 2 бр. серийни номера 005901 и 005902
– Roos electron chamber 0.35 cm3: Напълно защитена с 4 mm широк, защитен пръстен, плоскопаралелна, акрилна терапевтична камера с 1 mm входящ прозорец. – 1 бр. сериен номер 002445
– Advanced Markus electron chamber 0.02 cm3: Широк, защитен пръстен, плоскопаралелна, поли-етиленова терапевтична камера с акрилен електрод, покрит с графит. – 1 бр. сериен номер 001512
– Dosimetry Diode P: предоблъчен p-Si диоден детектор за измервания на високоенергетични лъчения във воден фантом. – 1 бр. сериен номер 000469
– Dosimetry Diode E: предоблъчен p-Si диоден детектор за измервания на високоенергетични лъчения във воден фантом. – 1 бр. сериен номер 000931
– Опция за Отношение Тъкан-Фантом за MP3-M / MP3-S производство на PTW Freiburg; – 1 бр.
– Check device 90-Sr for thimble chambers: проверовъчно устройство със 90-Sr за камери; – 1 бр. сериен номер 000593
– Check device 90-Sr, point source: проверовъчно устройство със 90-Sr за проверка на плоскопаралелни физични камери. – 1 бр. сериен номер 000434
– W20w :Удължителен кабел 20 m детектор до дозиметър , система на свързване TNC. – 2 бр.
– W20w :Удължителен кабел 10 m детектор до дозиметър , система на свързване TNC. – 2 бр.
– кабел RS232 , 30 m, 25/9 pin, ж/ж; свързва DIAMENTOR M2 или TANDEM към компютър – 1 бр.
– C-box комплект конекторни кутии за твърдо окабеляване на TBA/MULTIDOS. – 1 бр. сериен номер 001221, 001222
– OPUS20 THIP: Цифрова метео станция за определяне на температура, относителна влажност и атмосферно налягане. – 1 бр. сериен номер 183.1113.0802.020
– TFA Kat. Nr. K1.100275 прецизен хигрометър за измерване на относителна влажност на околната среда с точност на скалното деление 1 % RH – 1 бр.
– Стойка за измерване на HVL и комплекти Al и Cu филтри с висока чистота. – 1 бр.
– RW3 водноеквивалентен фантом с размер на плочите 30 x 30 cм. – 1 бр.
– Акрилен слоест фантом за голяма камера за меко рентгеново лъчение. – 1 бр.
– MONICHECK monitor test device: RW3 фантом за проверка на дебита на линейни ускорители. -1 бр.
– LINACHECK уред за контрол на дебита на ЛУ. Измерва доза, мощност на дозата и време на облъчване. – 1 бр. сериен номер 000816
– Приспособление за закрепване SC. – 1 бр.
– OCTAVIUS II : система за верификация при IMRT, IMAT и томотерапия. – 1 бр. сериен номер 000718, 001014, 000304
– BQ-CHECK test object, устройство за ежедневна проверка на качеството на лъчевия сноп – 1 бр. сериен номер 000326
– MultiCheck софтуер за контрол на ЛУ с помощта на двумерни матрици. – 1 бр.
– Опция MLCSoft за MEPHYSTO mc2; – 1 бр.
– Опция Planning Module за MEPHYSTO mc2; –1 бр.
– Radiagem™ 2000 Портативен дозиметричен прибор; –1 бр. сериен номер 004463
– Настолен компютър – 2 бр. серийни номера DTVHVEX01140501DE51800, DTVHVEX01140501DE61800
– Комплект LA48 – едномерна линейна матрица от 47 йонизационни камери. – 1 бр. сериен номер 001338
– Приспособление за закрепване на LA48 1D-въздушен скенер към гентрито на ЛУ. – 1 бр.
– MULTIDOS Многоканален (до 48 канала) дозиметър за абсолютна дозиметрия. – 1 бр. сериен номер 001570, 000884
– Опция LA48 за MEPHYSTO mc2. – 1 бр.
– Iso-Align многофункционално устройство. – 1 бр.

4. Устройства за имобилизация на пациента – 1 бр. на стойност 55 320 лв. съгласно Договор № BG 161PO001/1.1-11/2011/008-D-02, и фактури с №№ 3218/20.12.2013г. и 2148/24.06.2013г. ,включващи:
– Базова плоча от фиброкарбон за фиксиране на глава, шия и рамене ниска плътност / CFL-1MRT. – 2 бр.,каталожен номер 32110.
– Триточкова термопластична маска за глава с отвор на носа Efficast 2 mm, макси префорация – 20 бр., каталожен номер 35763/2MA.
– Триточкова хибридна (усилена) термопластична маска за глава Efficast 2 M1 Orfilight 16MI, без отвор – 20 бр. каталожен номер 33740/2MI/NH.
– Петточкова хибридна (усилена) термопластична маска за глава шия и рамене Efficast 2 M1 Orfilight 16MI, без отвор – 20 бр. каталожен номер 33730/NH.
-Петточкова термопластична маска за глава, шия и рамене, с отвор за нос Efficast 2, макси перформация – 20 бр. , каталожен номер 33700/2MA.
– Комплект 6 подложки за глава от полиетиленова пяна с ниска плътност с ниска плътност за различна форма – 2 бр. каталожен номер 32704.
– Подложка за глава при позиция „легнал по корем“, поддържащи брадичка и чело – 2 бр., каталожен номер 32393.
– Базова основа от фиброкарбон за фиксиране на глава с регулируем ъгъл, подходящи за основата от фиброкарбона за фиксиране на глава, шия и рамене, за подложките за глава при позиция „легнал по корем“ и за подложките за глава от полиетиленова пяна с ниска плътност с различна форма – 2 бр., каталожен номер 32064.
– Комбинирана подложка за имобилизация на колене, стави и глезени в комплект съответно с приставки за фиксиране на глезени и колене / AIO Indexable Knee Frame-short – 2 бр., каталожен номер 29053.
– Комплект 10 повдигащи блокове – 2 бр., каталожен номер 32006V2.

5. Рентгенов апарат за повърхностна терапия, тип Т – 105 – 1 бр., сериен номер 1132005 на стойност 227 658 лв., съгласно Договор №BG161PO001/1.1-11/2011/008-D-04 и Фактури с №1864/25.02.2014г. и 1899/07.05.2014г.
Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Общински съвет- Русе.
Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общински съвет- Русе по реда и условията на чл.149 и сл. от Търговския закон.
Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под минимум от 5 000 (пет хиляди) лева.

IV. Задължава управителя на „КОЦ – Русе“ ЕООД да впише в баланса на дружеството увеличението на стойността на сградата на стационара на „КОЦ – Русе“ ЕООД със сумата 1 110 159.38 лв., представляваща стойността на извършените строително-монтажи работи по сградата на стационара на КОЦ – Русе в изпълнение на дейностите по проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център-Русе“, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-11/2011 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“.
V. Задължава Управителя на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД да отрази промените в Учредителния акт на дружеството и да заяви в законовия срок в Агенция по вписванията искане за вписване на увеличаването на капитала на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД в ТР.
VI. Упълномощава Кмета на Община Русе, съгласно чл.7.3 от общите условия към Договора за безвъзмездна финансова помощ, да сключи Споразумение с „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, че в период от 5 години, след изтичане на срока по чл.2 от Договора за безвъзмездна финансова помощ, лечебното заведение е длъжно да изпълнява задължението си, да не прехвърля правото на собственост върху обекта, да не променя предназначението на активите, както и да не сключва договори от всякакъв характер с трети лица и/ или извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)