Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1040 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-79/07.11.2018г. от Ивайло Спиридонов Енчев и Габриела Бисерова Иванова, Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на новообразувани имоти №№ 503.1561 и 503.1562, находящи се в местността „ДРИБАК 3, 4“, с. Николово, община Русе, като с плана се определи вилна зона за застрояване – Ов. Да се предвиди ново жилищно застрояване в двата имота с височина Н до 7м, свързано на общата им имотна граница и свободно спрямо останалите граници на имотите. Да се запази като елемент на плана за застрояване съществуващата стопанска постройка за сезонно ползване в северозападната част на новообразуван имот №503.1561 като допълващо застрояване. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на новообразувани имоти №№ 503.1561 и 503.1562, находящи се в местността „ДРИБАК 3, 4“, с. Николово, община Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)