Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1040

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 и изисквания в Насоките за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация, мярка на подкрепа 3.3 „Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за Кохезионната политика в България“ на Оперативна програма „Техническа помощ”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект за «Изграждане и функциониране на Областен информационен център в община Русе”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)