Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1041 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 13 от Наредба №9 на Общински съвет - Русе, Общинският съвет реши:
  1. Дава съгласие „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД, гр. Русе, ЕИК 000527052 да сключи договор за кредит в размер до 108 333 (сто и осем хиляди триста тридесет и три) лева за закупуване на медицинска апаратура – Комбиниран апарат за панорамни и 3D изследвания за дейността на дружеството.
  2. Дава съгласие за обезпечаване на договора за кредит по т. 1 със залог, както следва:
    1) Първи по ред залог по ЗОЗ на закупения със средства от кредита Комбиниран апарат за панорамни и 3D изследвания или
    2) Залог на оборудване, собственост на „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД, гр. Русе с пазарна стойност не по-малко от 108 333 лева.
  3. Упълномощава д-р Елена Дачева Иванова – управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД, гр. Русе да подпише всички документи, изискуеми при сключване на договора за кредит и свързаните с него анекси относно ползването му, както и за обезпечаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)