Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1041 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.2 1, ал. 1, т. 23 ЗМСМА при съответно приложение на чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 9 на ОбС- Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за промяна предназначението на съществуващи помещения, отредени за лекарски кабинети, находящи се в сградата на „ДКЦ – 2 – Русе“ ЕООД, сутеренен етаж, корпус 5 (част от самостоятелен обект с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.434.1.3) в такива за осъществяване на болнична дейност – Патолого-анатомично отделение и Болнична аптека за собствени нужди.
2. Съответните действия по реда на ЗУТ за промяна на предназначението по т. 1 да бъдат извършени от инвеститора – МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД, за собствена сметка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)