Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1041

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 и чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 76, ал. 3 от АПК, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, както следва:
§ 1. Създава нов чл. 31а със следното съдържание: „Възнагражденията по договорите за управление на управителите на лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала, са в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението. Конкретния размер на възнаграждението се определя с решението на Общинския съвет за избиране на управителя на лечебното заведение.”

Преходни и заключителни разпоредби

§. 1 Наредбата влиза в сила от момента на приемането й от Общински съвет – Русе и няма обратно действие. Заварените договори за управление, сключени с управителите на търговските дружества – лечебни заведения, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала, запазват правната си сила и действат до тяхното прекратяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)