Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1042 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 236, ал. 1 и 3 от ТЗ и чл. 83 от Устава на „СПЛЕНДИД“ АД , Общинският съвет реши:

1. Упълномощава Искрен Маринов Илиев, представляващ Община Русе, в качеството й на член на Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД“ АД, да гласува „за“ ползването на банкови кредити в размер до 70000 /седемдесет хиляди/ лева, с които да се извърши ремонт на хотелския комплекс. Срокът на издължаване на инвестиционния кредит да бъде до 10 години, с гратисен период до 8 /осем /месеца и месечна погасителна вноска не по-голяма от 1000 лв., а по овърдрафт оборотен кредит – до 2 години, в размер до 10000 /десет/ хиляди лева, които да бъдат обезпечени от дружеството с:
1.1. Първа и втора по ред ипотека върху магазин за промишлени стоки със РЗП 84,67 кв.м., представляващ самостоятелна част от хотелски комплекс „Сплендид”, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 51;
1.2. Залог на приходите от наем по договор с Германос Телеком-България ЕАД, ЕИК130276112 и договор за ползване на хотелския комплекс с KFOR за целия срок на кредита;
1.3. Залог по реда на Закона за договорите и финансовите обезпечения върху паричните средства по сметките на Сплендид АД в Банката,обезпечаващи месечните погасителни вноски по кредитите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)