Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1042 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ, Общинският съвет реши:
Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев““ АД д-р Севдалин Ангелов, д-р Ервин Чакърян и д-р Милко Борисов да гласуват „ЗА“ по точка 1 от дневния ред на Общото събрание акционерите на дружеството, което ще се проведе на 21.12.2018г от 13 часа в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, в заседателната зала на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, а при липса на кворум – на 07.01.2019 г. от 13 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)