Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1042

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1042
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС и чл. 31 ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе и във връзка с протокол № 61/02.05.2006 г. на Комисията по общинска собственост, ОбС – Русе реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот по акт за общинска собственост № 4587/13.03.2006 г., представляващ застроен урегулиран поземлен имот № ІІ-531 в кв. 61 с площ от 6 867 кв.м. и изградени в същия:

– Масивна производствена сграда /бивше училище/, цялата на сутерен със застроена площ от 770 кв.м.;
– Масивна сграда – склад, застроен на 182 кв.м.;
– Масивна сграда /работилница/, застроена на 678 кв.м., на един етаж, без сутерен;
– Гараж, застроен на 22,20 кв.м.;
– Тоалетна, външна със застроена площ от 18,90 кв.м. по регулационния план на с. Тетово, община Русе. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 4587 от 13.03.2006 г., при граници: север – улица, изток – ПИ №№ 532, 923, 922, 921 и 920, на юг – улица и на запад УПИ №№ І-528 – за обществено обслужващи сгради и ІІІ-530 – за обществено-обслужващи сгради, с начална тръжна цена 150 000 лв.

2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила решението на ОбС – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/