Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1042

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 и 2 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

1. Упълномощава представителите на Общински съвет – Русе в Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе – АД” д-р Теодора Константинова и д-р Иван Стоянов да гласуват „против” по точки 1 и 2 от дневния ред на извънредното Общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 25.11.2010 г.
Направеното упълномощаване важи и в случай на липса на кворум и провеждане на събранието на 09.12.2010г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)