Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1043 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.19, ал.1, т. 4, б.„б” чл. 198ж и чл.198б, т.2 от ЗВ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да придобие собствеността на изградения подобект III „Главен профил II – Колектор „Чародейка”, част от проект Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа – гр. Русе – Лот 2”, ИСПА мярка: 2005/BG/16/Р/РЕ/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе”, подробно описан в приемо-предавателен протокол, изготвен от Възложителя – МРР, неразделна част от решението, на стойност от 6 635 782,29 лева.
2. Дава съгласие след придобиване правото на собственост върху обекта по точка 1, същият да бъде предоставен за управление на Асоциацията по ВиК – Русе за възлагане на дейности по стопанисването, поддържането и експлоатацията му на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе при спазване изискванията на чл. 198в, ал.4 от ЗВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)