Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1043

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1043
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 1 от ЗОС и чл. 31 ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на тръжна процедура за продажба на урегулиран поземлен имот ХІ-348, кв. 9, Източна промишлена зона, гр. Русе, с площ 2 730 кв.м., предмет на АОС № 4025/25.08.2003 г., при начална тръжна цена от 273000 лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор в съответствие с т. 1 на настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/