Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1044 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9,  чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №30/19.07.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програмаза управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. с продажба на поземлен имот №0.105 по кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), представляващ  застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-105 в кв. 2, отреден за жилищно застрояване, с площ 883 кв.м., съобразно регулационния план  на с. Николово, с адрес с. Николово, Община Русе, ул. „Хан Кубрат“ №74, предмет на Акт №4872/16.01.2007 за частна общинска собственост, вписан под №68, том 2, н.д. 346, вх. рег. №755 от 29.01.2007 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 16 530,00 лева, без данъци и такси.

2.Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот, представляващ поземлен имот №0.105 по кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), представляващ  застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-105 в кв. 2, отреден за жилищно застрояване, с площ 883 кв.м., съобразно регулационния план  на с. Николово, с адрес с. Николово, Община Русе, ул. „Хан Кубрат“ №74, предмет на Акт №4872/16.01.2007 за частна общинска собственост, вписан под №68, том 2, н.д. 346, вх. рег. №755 от 29.01.2007 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, в полза на Евелина Георгиева Тодорова-Сарова, срещу заплащане от купувача на цена в размер на 16 530,00 лв.(шестнадесет хиляди петстотин и тридесет лева), без дължими данъци и такси.       

Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)