Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1044 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.2, т.3 и чл. 6, ал.2 и ал.3 от ЗОС; чл.12, ал.1 от ЗОС, чл.2, ал.3, чл.10, ал.2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, писмо вх. № 31-71-11/16.04.2014 г., Общинският съвет реши:

1.Обявява имот, находящ се в гр.Русе, ул ”Генерал Гурко” № 1, бл. „Строител” представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.119.3.2 със застроена площ 74,45 кв.м. заедно с 0,922% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, представляващ занималня на първи етаж в ж.б. „Строител” – предмет на АОС № 7229/14.04.2014 г. за имот Публична общинска собственост и го вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За имота да се състави акт за публична общинска собственост.
2. Учредява безвъзмездно право на управление на ОУ „Иван Вазов” гр. Русе, за имот в гр.Русе, ул.”Генерал Гурко” № 1, бл. „Строител”, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.119.3.2, представляващ занималня на първия етаж в ж.б. „Строител” по ул. „Ген.Гурко” 1, гр. Русе, със застроена площ 74,45 кв.м. заедно с 0,922% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж – предмет на АОС № 7229/14.04.2014 г. вписан под № 16, том 13, н.д. 2414 в АВп.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)