Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1044 Прието с Протокол № 41/24.01.2019 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец май 2018 г. – до месец октомври 2018 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение №1
ОТЧЕТ
за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,
от месец май 2018 г. до месец октомври 2018 г. включително

Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от м. май 2018 г. до м. октомври 2018 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
През този период Общински съвет – Русе е приел общо 151 решения, от които 134 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.
Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:
1. Административно обслужване 2 решения
2. Правни дейности 3 решения
3. Икономика и управление на собствеността 61 решения
4. Финансово стопански 10 решения
5. Устройство на територията 29 решения
6. Хуманитарни дейности 10 решения
7. Европейско развитие 3 решения
8. Здравни и социални дейности 7 решения
9. Екология и транспорт 2 решения
10. Общински предприятия 7 решения
При анализа на изпълнението на решенията са отчетени три степени на изпълнение:
• Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
• Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
• В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
• Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;
От всички 134 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 108 решения – 80,60 %, в процес на изпълнение 17 решения – 12,69 %, частично изпълнени 9 решения – 6,71%, неизпълнени решения няма.
В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.