Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1044

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1044
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 31 ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, протокол № 64/21.06.2006 г. на Комисията по общинска собственост и молба вх. № ОС 04/41/30.05.2006 г. от Кирчо Маринов Кирчев, Общински съвет – Русе реши:

1. Отказва извършване на продажба на общински имот, представляващ УПИ VІ-2483, кв. 766 по ул. “Шипка” № 50 с площ 327 кв.м., предмет на АОС № 2751/03.05.1999 г., поради нецелесъобразност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/