Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1045 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,  чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС,  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. № ОИ-10-17/08.02.2022 г. и извлечение от протокол №29/25.05.2022  г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №7102/18.11.2013 г., находящ се в землището на с. Николово, местност  „Дрибак 3,4″, представляващ имот №503.1623, с площ 447 кв.м., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 9 424,00 лева, без дължими данъци и такси.

2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот №503.1623, с площ 447 кв.м. с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4″, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на Акт №7102/18.11.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под №3, том 43, дв.вх.16398, н.д. 8373, вх. рег. №16714/25.11.2013 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, при начална тръжна продажна цена 9 424,00 лв. (девет хиляди четиристотин двадесет и четири  лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)