Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1045 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 24/29.04.2014 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявление за закупуване на имот, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 г. за ПИ с идентификатор 63427.166.400, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 935 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7225/10.04.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 93, том 12, н.д. 2290, дв. вх. регистър № 4860, вх. № 4935/16.04.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 855,00 лв. (осемстотин петдесет и пет лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 63427.166.400 с площ 935 кв.м в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7225/10.04.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 93, том 12, н.д. 2290, дв. вх. регистър № 4860, вх. № 4935/16.04.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 855,00 лв. (осемстотин петдесет и пет лева) без ДДС, данъци и такси. Същите са за сметка на спечелилия участник-купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)