Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1045

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1045
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 35 ал. 2 т. 1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, протокол № 61/02.05.2006 г. на Комисията по общинска собственост и молба вх. № ОС 22/8/16.05.2005 г., Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и “Томи – 2П 2005” ООД чрез доброволна делба на ПИ № 2899 в кв. 890, ул. “Пристанищна” 13 по плана на град Русе и получаване в дял на реални части от имота, както следва:

– УПИ ІІ – 2899 от 1688 кв.м. за Община Русе
– УПИ ІІІ – 5377 от 5300 кв.м. за “Томи-2П 2005” ООД.

2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор по реда на чл. 36 ал. 3 от ЗОС за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и “Томи – 2П 2005” ООД, представлявано от Тодор Петров Панайотов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/