Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1046 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, с цел прилагане на регулацията, във връзка със Заповед №РД-01-984/11.04.2022 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на ПИ №0.348 в кв. 20 по плана на село Николово, Община Русе, Протокол №29/25.05.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет – Русе, реши:

             1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. с продажба на терени, както следва:

             1.1.  Придаваема част от 8 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №0.7118 – ул. „Хан Кубрат“ , общинска собственост, към УПИ V-348 в кв. 20  по плана на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 224,00 лева (двеста двадесет и четири лева), без дължими данъци и такси.

             1.2.  Придаваема част от 9 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №0.7153 – улица, общинска собственост, към УПИ V-348 в кв. 20  по плана на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 252,00 лева (двеста петдесет и два лева), без дължими данъци и такси.

            1.3.  Придобиване от Община Русе на придаваема част от 3 кв.м. от УПИ V-348 в кв. 20  по плана на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, към общински поземлен имот /ПИ/ №0.7153, представляващ улица, село Николово, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 61,00 лева (шестдесет и един лева), без дължими данъци и такси.

            2. Обявява придаваем терен от 8 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №0.7118 – ул. „Хан Кубрат“, село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, придавани към  УПИ V-348 в кв. 20  по плана на село Николово, Община Русе, за частна общинска собственост.

            3. Обявява придаваем терен от 9 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №0.7153 – улица, село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе,  придавани към  УПИ V-348 в кв. 20  по плана на село Николово, Община Русе, за частна общинска собственост.

            4. Да се придадат  8 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №0.7118 – ул. „Хан Кубрат“ към УПИ V-348 в кв. 20  по плана на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, собственост на Теодора Гецова Алексиева и на Виктор Гецов Илиев, на стойност 224,00 лева (двеста двадесет и четири лева), без данъци и такси.

            5. Да се придадат 9 кв.м. по улична регулация от поземлен имот /ПИ/ №0.7153 – улица, към УПИ V-348 в кв. 20  по плана на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, собственост на Теодора Гецова Алексиева и на Виктор Гецов Илиев, на стойност 252,00 лева (двеста петдесет и два лева), без  данъци и такси.

6. Да се придадат 3 кв.м. от УПИ V-348 в кв. 20  по плана на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, собственост на Теодора Гецова Алексиева и на Виктор Гецов Илиев към общински поземлен имот /ПИ/ №0.7153, представляващ улица, село Николово, Община Русе, на стойност 61,00 лева (шестдесет и един лева), без данъци и такси.

            и доплащане от Теодора Гецова Алексиева и от Виктор Гецов Илиев  на Община Русе цена в размер на 415,00 лева (четиристотин и петнадесет лева) и дължимите данъци и такси, съобразно правилата на данъчното законодателство, след погасяване на насрещните вземания на страните до размера на по-малкото, във връзка с прехвърляните придаваеми части от описаните имоти.

            30% от постъпленията от прехвърлянията на посочените придаваеми общински терени да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)