Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1046 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с подадено в общинска администрация заявление за откриване на процедура за продажба и становище изразено в протокол №24 от 29.04.2014 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., като включва общински недвижим имот, представляващ незастроен Поземлен имот с идентификатор 63427.3.53 с площ от 1048 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в Западна промишлена зона на град Русе, квартал Сарая, на ул. „Росица”, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №7224 от 09.04.2014 г. в актовите книги за имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост”, дирекция „Икономика и управление на собствеността” към Община Русе, вписан под №1, том 12, н. д. 2198, вх. №4788 от 14.04.2014 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 49 000,00 лева.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен Поземлен имот с идентификатор 63427.3.53 с площ от 1048 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в Западна промишлена зона на град Русе, квартал Сарая, на ул. „Росица”, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №7224 от 09.04.2014 г. в актовите книги за имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост”, дирекция „Икономика и управление на собствеността” към Община Русе, вписан под №1, том 12, н. д. 2198, вх. №4788 от 14.04.2014 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с начална тръжна цена 49 000,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)