Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1046

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1046
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 35 ал. 2 т. 1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, протокол № 61/02.05.2006 г. на Комисията по общинска собственост и молба вх. № 94 ММ/772/07.10.2005 г., ОбС – Русе реши:

1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Милка Стефанова Мирчева чрез делба на УПИ ІV-1617 в кв. 851, ж.к. “Дружба І” по плана на гр. Русе и получаване в дял на реални части от имот, както следва:

– УПИ ІV-1617 от кв. 851 в ж.к. “Дружба І” с площ 250 кв.м. за Милка Стефанова Мирчева, а останалата площ от 256 кв.м. да бъде предадена към УПИ ІІІ-1618, общинска собственост срещу заплащане от г-жа Мирчева и дължимите данъци и такси.

2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Милка Стефанова Мирчева чрез получаване на реални дялове, съгласно решението на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/