Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1046

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал. 9 от ЗОС, Общинският съвет реши:

Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост със следните имоти:
1. Обособен обект /магазин/, намиращ се в гр. Русе по ул. „Николаевска” № 109, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.4886.5.120 със застроена площ 42,20 кв.м., заедно с 0,2689 % ид. части от общите части на сградата и от ОПС, актуван с АОС № 2566/01.02.1999 г.
2. Незастроен УПИ Х-общ. в кв. 70 с площ от 610 кв.м. по плана на град Мартен, Община Русе, актуван с АОС № 6307/07.10.2010 г.
3. Незастроен УПИ ІХ-общ. в кв. 70 с площ от 640 кв.м. по плана на град Мартен, Община Русе., актуван с АОС № 6310/07.10.2010 г.
4. Имот № 062001 с площ 88,740 дка в землището на с. Семерджиево, община Русе, мест. „Банга” с начин на трайно ползване-лозе, ІІІ-та категория, актуван с АОС № 3578/01.06.2001 г.
5. Имот № 061001 с площ 109,140 дка в землището на с. Семерджиево, община Русе, мест. „Банга” с начин на трайно ползване-лозе, ІІІ-та категория, актуван с АОС № 3579/01.06.2001 г.
6. ПИ с идентификатор 63427.152.15 с площ 1 156 кв.м. в землището на гр. Русе, мест. „Нови Халваджи”, с начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, актуван с АОС № 6210/06.04.2010 г.
7. Имот № 000062 с площ 31,453 дка в землището на с. Хотанца, община Русе, мест. „Зад лозята” с начин на трайно ползване-овощна градина, ІV-та категория, актуван с АОС № 3663/01.06.2001 г.
8. ПИ с идентификатор 63427.61.3 с площ 2 999 кв.м. в землището на гр. Русе, мест. „Под ормана”, с начин на трайно ползване-нива, ІІІ-та категория, актуван с АОС № 5921/27.05.2009 г.
9. ПИ с идентификатор 63427.61.10 с площ 21 768 кв.м. в землището на гр. Русе, мест. „Под ормана”, с начин на трайно ползване-нива, ІV-та категория, актуван с АОС № 5922/27.05.2009 г.
10. ПИ с идентификатор 63427.62.27 с площ 686 кв.м. в землището на гр. Русе, мест. „Под ормана”, с начин на трайно ползване-нива, ІV-та категория, актуван с АОС № 5924/27.05.2009 г.
11. Незастроен УПИ ІХ-726 в кв. 48 с площ от 940 кв.м. по плана на с. Ново село, Община Русе., актуван с АОС № 6284/05.08.2010 г.
12. Незастроен УПИ VІІІ-726 в кв. 48 с площ от 860 кв.м. по плана на с. Ново село, Община Русе., актуван с АОС № 6283/05.08.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)