Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1047 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-104/17.12.2020 г. и извлечение от Протокол №15/23.02.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните сгради – частна общинска собственост, ведно с прилежащите идеални части от поземления имот в собственост на Община Русе:

1. Сграда с идентификатор 63427.2.196.2 по КККР на гр. Русе, със застроена площ от 59 кв.м., с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, на един етаж, заедно с принадлежащите към нея 85,51% от 90/398 ид.части от поземлен имот с идентификатор 63427.2.196 по КККР на гр. Русе, целият с площ от 398 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), а съгласно регулационния план на гр. Русе, представляващ УПИ V-196 в кв. 119, предмет на АЧОС №7158/28.01.2014 г., вписан под №168, том 5, Н.Д. 955, ДВР 2031, вх.рег. №2002 от 21.02.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 50 964,00 лева, без дължими данъци и такси. Последните са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

2. Сграда с идентификатор 63427.2.196.3 по КККР на гр. Русе, със застроена площ от 10 кв.м., с предназначение: Постройка на допълващото застрояване, на един етаж, заедно с принадлежащите към нея 14,49% от 90/398 ид.части от поземлен имот с идентификатор 63427.2.196 по КККР на гр. Русе, целият с площ от 398 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), а съгласно регулационния план на гр. Русе, представляващ УПИ V-196 в кв. 119, предмет на АЧОС №7158/28.01.2014 г., вписан под №168, том 5, Н.Д. 955, ДВР 2031, вх.рег. №2002 от 21.02.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 6 620,00 лева, без дължими данъци и такси. Последните са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

  Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)