Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1047 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 22/27.02.2014 г. на КОС, Протокол № 23/27.03.2014 г. на КОС, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 г., както следва:
1.1. ПИ № 509.2 , находящ се в местността „Кантона” /”Кошарите”/, землище на село Басарбово, с площ 561 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 7172/07.02.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 115, том 4, н.д. 695, дв. вх. регистър № 1506, вх. № 1526/13.02.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 600,00 лв. (шестстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ № 509.23 , находящ се в местността „Кантона” /”Кошарите”/, землище на село Басарбово, с площ 580 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 7171/07.02.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 108, том 4, н.д. 690, дв. вх. регистър № 1477, вх. № 1525/13.02.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 600,00 лв. (шестстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. ПИ № 509.2 , находящ се в местността „Кантона” /”Кошарите”/, землище на село Басарбово, с площ 561 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 7172/07.02.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 115, том 4, н.д. 695, дв. вх. регистър № 1506, вх. № 1526/13.02.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 600,00 лв. (шестстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.2. ПИ № 509.23 , находящ се в местността „Кантона” /”Кошарите”/, землище на село Басарбово, с площ 580 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 7171/07.02.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 108, том 4, н.д. 690, дв. вх. регистър № 1477, вх. № 1525/13.02.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 600,00 лв. (шестстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.3. ПИ № 509.9, находящ се в местността „Кантона” /“Кошарите“/, землище на село Басарбово, с площ 535 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 7196/04.03.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 82, том 7, н.д. 1270, дв. вх. регистър № 2680, вх. № 2719/07.03.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)