Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1047 Прието с Протокол № 41/24.01.2019 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русереши:
I. Одобрява обхвата на изготвените Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/, на агломерация над 10 хил. еквивалент жители /град Русе/ във връзка с участие на „ВиК“ ООД-Русе в качеството на оператор, в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161M1ОP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
II. Одобрява Приложение №1, неразделна част от настоящото решение проект на Допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги сключен на 17.12.2015 г. по всички текстове в него, във връзка с кандидатстване на „ВиК“ ООД-Русе, в качеството му на Оператор, в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161M1ОP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
III. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 25.01.2019 г. от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, оправомощава г-н Димитър Наков – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено в горепосочените време и място.
IV. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 25.01.2019 г. от 11:00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, както следва:
1. 1.    Приемане обхвата на изготвените Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/, на агломерация над 10 хил. еквивалент жители /град Русе/ във връзка с участие на „ВиК“ ООД-Русе в качеството на оператор, в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161M1ОP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
2. Приемане и подписване на Допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги сключен на 17.12.2015 г., във връзка с кандидатстване на „ВиК“ ООД-Русе, в качеството му на Оператор, в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161M1ОP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
3. Приемане да бъдат предоставени на „ВиК“ ООД Русе подписани от Председателя на Асоциацията по ВиК – Русе два броя декларации по образец във връзка с участие в процедура за директно предоставяне на ВиК оператора на безвъзмездна финансова помощ №BG161M1ОP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, както следва:
3.1. Декларация, че включените в проектното предложение дейности, съответстват на чл.198 н, ал.1 от ЗВ и като такива са в съответствие с регионалния генерален план за ВиК на обособената територия.
3.2. Декларация, че инвестициите, включени в проектното предложение на ВиК оператора са в съответствие с клаузите на сключения между страните договор по чл.198 п, ал.1 от ЗВ.
4. Даване на съгласие „ВиК“ ООД-Русе да изтегли заем в размер на 3 000 000 лева, с цел реализиране на инвестиционното намерение за подмяна на довеждащ водопровод от Помпена станция 1—ви подем до с. Борисово, захранващ гр. Сливо поле и с. Борисово, поради високото ниво на загубите на същия.
V. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 25.01.2019 г. от 11:00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
Приложение №1
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 17.12.2015 г.
 
 
Днес ………………….2019 г., в гр. …………….., между страните по Договора:
 
            1. Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужванa от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, ЕИК 176662484, представлявана от Галин Григоров, наричана по-долу „Асоциация по водоснабдяване и канализация” или „АВиК”
и
            2. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе,ЕИК 827184123, представлявано от Сава Савов – управител, наричано по-долу „Оператор” или „ВиКО”,
 
На основание чл. 198п, ал. 5, т. 2 и 3 от Закона за водите и чл. 18.7 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 17.12.2015 г. по реда на чл. 198о, ал. 1, пр. първо от Закона за водите („Договора”)
се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договора, с което Страните
 
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:
 
(A) Въз основа на покана от Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ операторът се подготвя да кандидатства в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за получаване на безвъзмездна финансова помощ („БФП”) и
(Б)  На …………………….г. Общото събрание на АВиК одобри текстът на настоящето Допълнително споразумение № 1 и упълномощи председателят на АВиК да го подпише,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ДОГОВОРА:
 
Член 1. В чл. 1.1 „Дефиниции“ се правят следните изменения:
1.1. Приема се ново определение на „ЗОП“, както следва:
„ЗОП“ означава действащия Закон за обществените поръчки със съответните изменения и допълнения.
1.2. Приема се ново определение на „Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите“, както следва:
„Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите означава Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление на Министерския съвет № 8 от 18.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., със съответните изменения и допълнения“.
1.3. Приема се ново определение на „Нормативни показатели за качество“, както следва:
„Нормативни показатели за качество означава показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от ВиК операторите, посочени в ЗРВКУ и актовете по неговото прилагане“.
1.4. В чл. 1 се създава чл. 1.5:
„1.5. Промяна на нормативни актове 
При изменение и допълнение, включително изменение на наименование на нормативен акт, цитиран в този Договор, както и при отмяната на нормативен акт и замяната му с нов такъв се прилага съответно измененият или новият нормативен акт, без за това да е необходимо изрично изменение на Договора, освен когато такова изменение на Договора е необходимо за съобразяването му с новия или изменен нормативен акт.“
Член 2. В чл. 3 „Общи права и задължения“ се правят следните допълнения:
В чл. 3.4. (б) се добавят изречение второ и трето: „Когато действията по изречение първо са необходими във връзка с изпълнение на задължителните инвестиции, както и за изпълнението от Оператора на Договор за БФП в качеството му на бенефициент, срокът за извършването им от съответния член на АВиК се съобразява със срока за изпълнение на инвестициите, съответно Договора за БФП. В случаите, когато тези действия са свързани с изпълнението на проект, финансиран по Договор за БФП, се прилага чл. 7.2 (д), изречение второ“.
Член 3. В чл. 4 „Активи“ се правят следните изменения:
3.1. В чл. 4.2. (в), изречение първо думите „не по-късно от пет години от датата на влизане в сила на Договора“ се заличават.
3.2. В чл. 4.4. (б), изречение второ се изменя така: „Изречение първо се прилага и към Публичните активи, които към датата на сключване на Договора не са включени поради пропуск в съставени протоколи за разделяне по смисъла на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 103 от 29.11.2013 г.) и по този причина не са включени в Приложение І“.
3.3. В чл. 4.4. (г), изречение четвърто се изменя така: „С всяко отделно прието уведомление по този чл. 4.4. (г), съответно с всяко отделно Допълнително споразумение АВиК изготвя към Приложение І ново Приложение с пореден номер, надлежно подписано и подпечатано, в което се посочват отделно активите, добавени към Приложение І с това уведомление/Допълнително споразумение.“
Член 4. В чл. 5 „Предоставяне на услугите“ се прави следното изменение и допълнение:
В чл. 5.5. (е), изречение трето се изменя и се създава изречение четвърто, както следва:„Освен ако друго е посочено в нормативен акт или този Договор, включително в допълнително споразумение към него, съответните членове на АВиК ще извършат за своя сметка действията по отчуждаване на земите, които попадат в пояс І на санитарно-охранителните зони, и ще обезщетят собствениците за ограничаването на правата им в останалите пояси. В случаите, когато действията по изречение трето са свързани с изпълнението на проект, финансиран по Договор за БФП, се прилага чл. 7.2 (д), изречение второ“.
Член 5. В чл. 7 „Инвестиции“ се правят следните изменения и допълнения:
5.1. В чл. 7.1. (а) се създава изречение второ „Операторът има право да възлага изграждането на ВиК системи и съоръжения, включително при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.“
5.2. В чл. 7.1. се създава буква (е) със следното съдържание:
„(е) В случай, че Операторът е допустим бенефициент за предоставяне на финансиране с БФП по програма на Европейския съюз, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, същият ще кандидатства в рамките на условията на съответната програма на базата на разработено инвестиционно намерение.“
5.3. В чл.7.2. (г)думите „Освен ако е предвидено друго в Договора“ се заменят с „Освен ако друго е посочено в нормативен акт или този Договор, включително в допълнително споразумение към него“.
5.4. Чл. 7.2. (д) се изменя така:
„(д) Всички разходи за извършване на процедурите по учредяване на сервитути, придобиване на ограничени вещни права или отчуждаване на имоти за целите на осъществяване на Инвестициите, включително разходите за обезщетяване на собствениците на засегнатите имоти, са задължение на собственика на съответния Актив и се извършват за негова сметка, съгласно чл. 3.4. (б) и чл. 5.5. (е), изречение трето. Изключение от правилото по изречение първо се допуска, когато разходите за придобиване, включително чрез процедура по отчуждаване, на незастроени и застроени имоти, за учредяване на ограничени вещни права, както и съпътстващи придобиването/отчуждаването/учредяването на правата са допустим разход за Оператора в качеството му на бенефициент в изпълнение на Договор за БФП по програма на Европейския съюз, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.Когато в изпълнение на нормативен акт или този Договор, включително допълнително споразумение към него, ВиК операторът извърши разходи за действие по изречения първо и второ, те се считат за Инвестиции за Оператора, ако отговарят на изискванията, посочени в Приложение VІІІ.“
5.5. В чл. 7.2. се създават букви (е) – (з) със следното съдържание:
„(е) Операторът ще подготви необходимите документи и извърши своевременно всички необходими действия за кандидатстване в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за получаване на БФП с общ размер на финансиране не повече от 134 000 000.00 (словом: сто тридесет и четири милиона) лева с ДДС, включително собственото участие и недопустимите разходи.
 (ж) За целите на процедурата по получаване на БФП по чл. 7.2. (е) Операторът ще осигури необходимите финансови ресурси за покриване на разходите, които са задължение на бенефициента, съгласно Насоките за кандидатстване, общите условия и Договора за БФП.
(з) Изградените в изпълнение на Договора за БФП Публични активи ще бъдат предоставени за експлоатация по реда на чл. 4.4. (г).“
Член 6. В чл. 17 „Прекратяване“ се прави следното изменение:
В чл. 17.1. (а), т. (vi) се изменя така:
„vi. автоматично, от момента на придобиването на дялове от капитала на ВиКО, освен когато придобиването им е от българската държава, българска община или от търговец, едноличен собственик на който е българската държава“.
Член 7. Други изменения
Навсякъде в текста на Договора думата „анекс/а/ът“ се заменя с „допълнително/то споразумение“.
Член 8. Ново Приложение II „Нива на услугите“ към Договора
Действащото Приложение II „Нива на услугите“ към Договора се отменя. Приема се ново Приложение II „Нива на услугите“към Договора с текст съгласно Приложение № 1 към настоящето Допълнително споразумение.          
Член 9. Ново Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“
Действащото Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“ към Договора се отменя. Приема се ново Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“ към Договора с текст съгласно Приложение № 2 към настоящето Допълнително споразумение.
Член 10. Влизане в сила
Настоящото Допълнително споразумение № 1 влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
Член 11. Действие
11.1. Настоящето Допълнително споразумение № 1 заедно с приложенията към него става неразделна част от Договора, като замества променените разпоредби и заменените приложения.
11.2. Всички останали клаузи на Договора и приложения към него остават непроменени.
Член 12. Приложения
Приложенията към настоящото Допълнително споразумение №1 са неразделна част от него, както следва:
1.    Приложение II „Нива на услугите“ към Договора;
2.    Приложение IX „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестициите“ към Договора.
 
 
 
Настоящото Допълнително споразумение №1 се състави в три екземпляра – по един за всяка от Страните и един за МРРБ.
 
…………………………………
ГАЛИН ГРИГОРОВ
 
…………………………………
САВА САВОВ
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе
 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1
Към Решение № 1047/24.01.2019 г.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
 
Към допълнително споразумение № 1
 
Приложение IIКЪМ ДОГОВОР ОТ 17.12.2015 г.
НИВА НА УСЛУГИТЕ
 
 
1.                  Неотчетени водни количества (%)
 
Показател
Базова стойност (БС)
Целеви нива по години от договора
Година 5
Година 10
Година 15
Загуби на вода (неинкасирано количество вода спрямо подаденото на вход на водоснабдителната система)
42,1% към 31 декември 2014 г.
БС-2%
БС-4%
36%
 
2.                  Измерване на водните количества на ниво водоизточник
 
Показател
Целево ниво
% измерени точки на водовземане
До края на 5-та година от договора да бъдат обхванати 100% от водоизточниците. В рамките на периода на договора измервателните уреди следва да бъдат поддържани в изправност
 
3.                  Ефективност на търговското измерване
 
Показател
Целеви нива по години от договора
Година 4
Година 6
Година 8
% от СВО-та включени в регистър
 
100%
% от всички СВО-та оборудвани с водомери в срок на метрологична годност
 
80%
% от СВО-та с измерена консумация над 100 м3/месец, оборудвани с водомери в срок на метрологична годност
 
95%
 
4.                  Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разход спрямо оперативни приходи
 
Показател
Базова стойност (БС)
Целеви нива по години от договора
Година 5
Година 10
Година 15
Оперативен показател – % на експлоатационни разходи спрямо приходи от оперативна дейност. Експлоатационните разходи включват всички разходи с изключение на разходи за амортизации и обезценки и разходи за провизии.
81% към 31 декември 2014 г.
БС-2%
БС-4%
77%
 
5.                  Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски въпроси
 
 
 
 
Показател
Целево ниво
Срок за отговор на постъпили въпроси от клиенти
95% от въпросите и жалбите постъпили от клиенти (писмени, онлайн, телефонни) да получават отговор в рамките на 14 дни.
 
6.        Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател)
 
 
Показател
Срок за изпълнение
Създаване на регистър на активи
В срок от 5 години от началото на договора
Дефиниране на критични активи
В срок от 5 години от началото на договора
Оценка на състоянието на критичните активи
В срок от 5 години от началото на договора
 
Оценка на състоянието на всички активи
В срок от 5 години от началото на договора
 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 


 
ПРИЛОЖЕНИЕ IX КЪМ ДОГОВОР ОТ 17.12.2015 г.  
ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО НИВО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)