Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1047

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1047
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 3 и ал. 5 от ЗОС, във връзка с чл. 12 ал. 3 от ЗОС, чл. 5 ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 ал. 1 от ЗБЧК, ОбС – Русе реши:

1. Дава съгласие общински недвижим имот по ул. “Битоля” 1а, гр. Русе, представляващ двуетажна масивна сграда със застроена площ 84,00 кв.м. с кадастрален № 3375, попадаща в УПИ І – за жилищен комплекс и общественообслужващи сгради, кв. 340 по плана на гр. Русе, предмет на АОС № 3333/20.12.1999 г. да бъде предоставен безвъзмездно за управление за срок от пет години на Областния комитет на Български Червен Кръст – Русе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/