Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1047

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, протокол № 115/24.11.2010г. на Комисията по общинска собственост, одобрен инвестиционен проект и искане вх.№ ОС07/12/14.10.2010г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване в югоизточната част към съществуващ търговски обект – кафе-аперитив в ж.к.”Дружба І”, ул.”Гео Милев”, кв.850, попадащ върху ПИ с идентификатор 64327.4.336 в гр.Русе, със застроена площ – 73,72 кв.м, на Иван Йорданов Иванов и Ирина Ненова Иванова на стойност 11 290 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Иван Йорданов Иванов и Ирина Ненова Иванова.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)