Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1048 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Протокол № 29/25.05.2022г. на Комисията по общинска собственост, във връзка със Заповед № РД-01-985/11.04.2022г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР за поземлен имот с идентификатор 63427.9.726 в кв. 51 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, Общинският съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 9 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.9.1197 – ул. „Кула“, кв. „Долапите“, град Русе, придаван към УПИ XX-1402 в кв. 51 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, с прогнозна цена в размер на 180.00 лева (сто и осемдесет лева), без дължими данъци и такси.           

            2. Обявява придаваем терен от 9 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.9.1197 – ул. „Кула“, кв. „Долапите“, град Русе, придаван към УПИ XX-1402 в кв. 51 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, за частна общинска собственост.

            3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 9 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.9.1197 – ул. „Кула“, кв. „Долапите“, град Русе, придаван към УПИ XX-1402, в кв. 51 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, на Марийка Димитрова Маринова и Деян Маринов Христов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 180.00 лева (сто и осемдесет лева) и дължимите данъци и такси.

            4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)