Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1048 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол №24/29.04.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., като включва общински недвижим имот, представляващ незастроено дворно място с идентификатор 63427.10.1756 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 607 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Тодор Страшимиров“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7223/08.04.2014 год., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 11150,00 лв.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.10.1756 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 607 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Тодор Страшимиров“, предмет на АЧОС №7223/08.04.2014 год., с начална тръжна цена 11150,00 лв. без включен ДДС. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)